II SA/Kr 730/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533956

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2018 r. II SA/Kr 730/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. B. od decyzji Wojewody z dnia (...) kwietnia 2018 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 3 lipca 2018 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił sprzeciw Pani A. B. od decyzji Wojewody z dnia 23 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej p.p.s.a. (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W myśl § 3 tego przepisu odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku oddalającego skargę mijał w dniu 6 sierpnia 2018 r. (odpis wyroku z pouczeniem otrzymała w dniu 30 lipca 2018 r) Skarżąca złożyła natomiast wniosek o uzasadnienie w dniu 8 sierpnia 2018 r. (data nadania przesyłki priorytetowej), a więc po upływie ustawowego terminu.

W tych okolicznościach należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku na podstawie art. 141 § 3 ponieważ wniosek został złożony po terminie wynikającym z art. 141 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.