Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723702

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 września 2019 r.
II SA/Kr 718/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na pismo Wojewody (...) z dnia 29 maja 2019 r., znak (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącemu wniesiony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) zł.

Uzasadnienie faktyczne

A. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na pismo Wojewody z dnia 29 maja 2019 r., znak (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, nazywane przez skarżącego "decyzją".

Z kopii tego pisma wynika, że zawiero ono stanowisko organu w sprawie rozlicznych wniosków A. F. składanych z powołaniem się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewoda informuje w nim, że odpowiedzi na wnioski udzielił już pismem z dnia 24 maja 2019 r. Ponadto organ wskazuje, że nowe wnioski złożone przez A. F. są tożsame z załatwionymi już wskazanym wyżej pismem, a zatem organ administracji zajął już stanowisko w tym przedmiocie. Dodatkowo poinformowano skarżącego, że organ nie dysponuje dokumentami, których skarżący się domaga.

Powyższe pismo, wbrew stanowisku skarżącego, nie stanowi decyzji administracyjnej, bowiem nie rozstrzyga żadnej sprawy administracyjnej. Nie stanowi również innego rodzaju aktu lub czynności, które podlegałyby kognicji sądów administracyjnych określonej w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej powoływanej jako "p.p.s.a.". Zaskarżone pismo w żaden sposób nie rozstrzyga o prawach ani obowiązkach skarżącego.

Tego rodzaju pisma nie podlegają kontroli sądów administracyjnych, a zatem skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

O zwrocie wniesionego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.