II SA/Kr 700/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546594

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 września 2018 r. II SA/Kr 700/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 12 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2017 r. znak (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2017 r. znak (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zarządzeniem z dnia 30 lipca 2018 r. skarżący został wezwany do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 6 czerwca 2017 r. w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w trybie doręczenia zastępczego w dniu 17 sierpnia 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych sprawy). Do chwili obecnej wskazany braki fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. -dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że skarżący został wezwany do usunięcia braków fiskalnych skargi. Wezwanie zawierało pouczenie o terminie jego wykonania i ewentualnych konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w trybie doręczenia zastępczego w dniu 17 sierpnia 2018 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi (zapisek urzędowy z dnia 5 września 2018 r.).

Reasumując stwierdzić należy, że wobec tego, że skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.