II SA/Kr 698/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533954

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 sierpnia 2018 r. II SA/Kr 698/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w K z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

A. L. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w K z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu dnia 26 czerwca 2018 r., do chwili obecnej wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, w skrócie p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi została doręczona skarżącemu w dniu 26 czerwca 2018 r. Siedmiodniowy termin do uczynienia zadość wezwaniom upłynął więc w dniu 3 lipca 2017 r.

Skoro skarżący nie uiścił wpisu, orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.