Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675595

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
II SA/Kr 65/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "L" siedzibą w L. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 16 października 2014 r., znak (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. -oznaczana dalej jako p.p.s.a.) do uiszczania kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. W myśl art. 220 § 1 zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W sytuacji nieopłacenia skargi art. 220 § 3 p.p.s.a. przewiduje jako skutek powyższego jej odrzucenie. Siedmiodniowy termin określony w art. 220 § 1 p.p.s.a. dla wykonania obowiązku opłacenia skargi jest terminem ustawowym. Jego niezachowanie powoduje w myśl art. 85 p.p.s.a. bezskuteczność dokonanej po terminie czynności.

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi "L" z siedzibą w L. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 16 października 2014 r., znak (...), w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. W wykonaniu zarządzenia z dnia 16 stycznia 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu 23 stycznia 2015 r. Do dnia 12 lutego 2015 r. żądana kwota nie wpłynęła na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę, za podstawę przyjmując art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.