II SA/Kr 647/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2649580

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. II SA/Kr 647/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. K. na akt wydany przez Stowarzyszenie (...) w dniu 17 marca 2018 r. określający opłatę za udostępnienie informacji publicznej postanawia:

1. odrzucić zażalenie L. K. na postanowienie z dnia 9 listopada 2018 r. o odrzuceniu skargi,

2. zwrócić L. K. wniesiony wpis od zażalenia w kwocie 100 (sto) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę wniesioną w niniejszej sprawie z uwgi na nieuzupełnienie jej braków formalnych. Skarga została podpisana przez pełnomocnika, jednakże nie dołączono do niej pełnomocnictwa, a mimo wezwania o uzupełnienie tego braku formalnego skarżąca go nie uzupełniła (przedłożono jedynie pełnomocnictwo do innej sprawy).

Na postanowienie to zażalenie wniosła skarżąca, przy czym również zażalenie zostało podpisana przez radcę prawnego A. K. Do zażalenia dołączono odpis pełnomocnictwa (k. 78) udzielonego tej osobie przez L. K. do sprawy o sygn. II SA/Kr 1141/16. Ponadto na k. 59 znajduje się odpis pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu przez skarżącą w sprawie I OSK 181/16.

Pismem z dnia 5 marca 2019 r. wymieniony radca prawny został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie odpisu pełnomocnictwa do wniesienia tego zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W odpowiedzi na to wezwanie ponownie rpzesłano do akt sprawy odpis pełnomocnictwa udzielonego przez L. K. do sprawy sygn. II SA/Kr 1141/16. Jednocześnie radca prawny wyjaśnił, że "sprawa ta, jak już wyjaśniano, jest źródłem sprawy niniejszej, co pozwala na uznanie, iż również ona jest objęta przedmiotowym pełnomocnictwem".

Stosownie do przepisu art. 46 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej powoływanej jako "p.p.s.a." - do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Przedłożone po raz kolejny pełnomocnictwo nie odnosi się do niniejszej sprawy, lecz do sprawy o sygn. II SA/Kr 1141/16, która dotyczyła skargi L. K. na decyzję nr (...) Stowarzyszenia (...) w G. z dnia 11 lipca 2016 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest akt określający opłatę za udostępnienie informacji publicznej, a zatem są to sprawy odmienne. Wbrew stanowisku radcy prawnego brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że również niniejsza sprawa jest objęta przedmiotowym pełnomocnictwem.

W tej sytuacji, wobec nieuzupełnienia braku formalnego zażalenia należało odrzucić je na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od zażalenia orzeczono na podstawe art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.