Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436696

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 marca 2014 r.
II SA/Kr 623/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Rudzka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adw. M. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 20 marca 2013 r., nr: (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia przyznać na rzecz adwokata M. N. wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej, ul. S., K., od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy), stanowiącą wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego WSA w Krakowie z dnia 12 czerwca 2013 r. przyznane zostało skarżącemu M. T. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w K. zarządzeniem Dziekana ORA z dnia 26 czerwca 2013 r. nr (...) na pełnomocnika skarżącego został wyznaczony adwokat M. N. wykonujący zawód w Kancelarii Adwokackiej w K. przy ul. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dniu 25 października 2013 r. wydał wyrok, którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana oraz zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 151 zł tytułem zwrotu kosztów uiszczonego wpisu. Na rozprawie w dniu 25 października 2013 r. adwokat M. N. zgłosił do protokołu wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, które to koszty nie zostały pokryte w całości, ani w części.

Zgodnie z art. 250 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 1 lit "c" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461) stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji "w innej sprawie" wynosi 240 zł. W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (23%).

Mając na uwadze fakt, iż wyznaczony adwokat brał udział w postępowaniu przed sądem I instancji i należycie wywiązywał się z powierzonych obowiązków należało przyznać mu wynagrodzenie w wysokości 240 zł, powiększone o podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł na podstawie art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.