Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2835434

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
II SA/Kr 612/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Iwona Niżnik-Dobosz Agnieszka Nawara-Dubiel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi T. D. na decyzję Wojewody (...) z dnia 31 marca 2015 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.