II SA/Kr 609/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2713968

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. II SA/Kr 609/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magda Froncisz.

Sentencja

Kraków, dnia 23 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Kr 167/18 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Kr 167/18.

Skarga nie została opłacona - nie uiszczono wpisu od skargi.

W związku z tym zarządzeniem Z-cy Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 lipca 2019 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi - w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni od doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej, do rąk dorosłego domownika, w dniu 8 lipca 2019 r. - dowód doręczenia wezwania w aktach.

Zakreślony termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie i brak fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej "p.p.s.a." - od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie, ekspediowane do skarżącej, zostało doręczone w dniu 8 lipca 2019 r. (dowód doręczenia wezwania w aktach).

Stosownie natomiast do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których - mimo wezwania - nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie. Skoro skarga - pomimo wezwania - nie została opłacona - należało, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji o jej odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.