Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723749

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 września 2019 r.
II SA/Kr 593/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków, dnia 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. Z. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 22 marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia:

I. umorzyć postępowanie sądowe;

II. zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r. cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. zwana dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd.

Jednocześnie Sąd uznał brak w niniejszej sprawie okoliczności powodujących niedopuszczalność cofnięcia skargi, w postaci obejścia prawa lub skutku w postaci utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarga została zatem skutecznie cofnięta i postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego.

Wobec cofnięcia skargi należało stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zwrócić całość uiszczonego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.