II SA/Kr 569/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2714601

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. II SA/Kr 569/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia strony skarżącej na postanowienie zawarte w pkt II wyroku z dnia 24 lipca 2019 r. o uchyleniu postanowienia Wojewody (...) z dnia 13 maja 2019 r. znak: (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi (...) S.A. w K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę postanawia:

1. odrzucić zażalenie (...) S.A. w K. na postanowienie zawarte w pkt II wyroku z dnia 24 lipca 2019 r.

2. zwrócić stronie skarżącej wniesiony wpis od zażalenia w kwocie 100 (sto) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r., znak (...) Wojewoda wstrzymał wykonanie zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji na podstawie art. 61 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W pkt I wyroku z dnia 24 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę.

Jednocześnie postanowieniem zawartym w pkt II wyroku Sąd orzekł o uchyleniu postanowienia Wojewody z dnia 13 maja 2019 r. znak: (...) w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Skarżąca spółka (...) S.A. w K. wniosła zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku, jednocześnie uiszczając wpis od zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 t.j.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Z kolei w myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Przedmiotowe zażalenie podlega odrzuceniu, albowiem jest ono niedopuszczalne.

Przepis art. 194 § 1 p.p.s.a. stanowi, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wymienione w pkt 1 - 10 omawianego przepisu. W pkt 2 wyliczenia ustawodawca wymienił zażalenie na postanowienie, którego przedmiotem jest "wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61".

Uchylone postanowienie Wojewody zostało wydane na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części (...).

Z kolei postanowienie zawarte w pkt II wyroku zostało wydane na podstawie art. 61 § 4 p.p.s.a., który stanowi, że postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

W ocenie Sądu postanowienie wydane na podstawie art. 61 § 4 p.p.s.a., w którym Sąd uchyla wydane wcześniej przez organ odwoławczy postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarzonej decyzji, nie jest postanowieniem objętym hipozetą art. 194 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Ustawodawca wyraźnie ograniczył możliwość wniesienia zażalenia wyłącznie do tych postanowień, które za przedmiot mają wstrzymanie bądź odmowę wstrzymania zaskarżonego aktu. W postanowieniu zawartym w pkt II wyroku nie doszło zaś ani do wstrzymania, ani też do odmowy wstrzymania decyzji. Skutkiem tego postanowienia jest uchylenie istniejącej wczesniej ochrony tymczasowej, co jednak nie może być utożsamiane z odmową wstrzymania wykonania decyzji.

Uznając, że postanowienie o uchyleniu wcześniejszego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie jest objęte hipotezą art. 194 § 1 pkt 2 p.p.s.a., jak również brak jest innego przepisu przewidującego możliwość zaskarżenia takiego postanowienia - Sąd odrzucił wniesione zażalenie jako niedopuszczalne, w oparciu o art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a.

O zwrocie wniesione wpisu od zażalenia Sąd orzekł w pkt 2 postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.