Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862137

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 marca 2013 r.
II SA/Kr 55/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Bursa Mariusz Kotulski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. sprawy ze skargi Z.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 6 listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.