Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722928

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Kr 509/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Nr (...) (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia 29 sierpnia 2018 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącej M. S. uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 (pięćset) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. M. S., reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) skargę na decyzję tegoż organu Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2018 r., znak (...), w przedmiocie umorzenia postępowania. Do skargi nie dołączono wymaganych jej odpisów - wymagane są dwa odpisy skargi dla uczestników.

Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni przez nadesłanie dwóch odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych - pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie wystosowane w wykonaniu powyższego zarządzenia zostało pełnomocnikowi skarżącej doręczone w dniu 14 sierpnia 2019 r. Odpisy skargi nie zostały do chwili obecnej nadesłane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

W świetle art. 57 § 1 ab initio i art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Brak odpisów jest brakiem formalnym skargi, który powoduje, że nie może ona otrzymać prawidłowego biegu. Brakiem tym jest dotknięta przedmiotowa skarga i - mimo stosownego wezwania - brak ten nie został usunięty w wyznaczonym terminie; termin ten upłynął bezskutecznie z dniem 28 sierpnia 2019 r. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.