Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1971585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 października 2015 r.
II SA/Kr 505/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.N. o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi A.C. na decyzję Wojewody z dnia 25 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: dopuścić do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania na prawach strony R.N. na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.