II SA/Kr 489/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2682498

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2019 r. II SA/Kr 489/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Łomnicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na niewykonanie przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 2008 r., sygn. II SA/Kr 52/08 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 11 lutego 2019 r. A. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na niewykonanie przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 2008 r., sygn. II SA/Kr 52/08.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (...) wniósł o odrzucenie skargi i wskazał, że przed WSA w Krakowie toczy się już postępowanie między tymi samymi stronami, dotyczące tego samego przedmiotu i zaininicjowane tożsamą skargą.

Z urzędu stwierdza się, że wyrokiem z 8 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 338/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. F. na niewykonanie przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 marca 2008 r., sygn. II SA/Kr 52/08 - odrzucił skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

W ocenie Sądu zachodzi tożsamość sprawy niniejszej i sprawy, która była przedmiotem postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 338/19. Obie sprawy mają za przedmiot bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) polegającą na niewykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 marca 2008 r., sygn. II SA/Kr 52/08 - czyli bezczynność w zakresie rozstrzygnięcia odnośnej sprawy administracyjnej.

We wspomnianym postanowieniu z 8 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 338/19 Sąd stwierdził, że z uwagi na niewystąpienie przesłanek z art. 154 § 1 p.p.s.a. - skarga na niewykonanie wyroku jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Na obecnym etapie postępowania, rozstrzygnięcie to jest wiążące i ponowna ocena w tym zakresie jest niedopuszczalna.

Z tych względów, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.