Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880236

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 czerwca 2012 r.
II SA/Kr 477/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Bursa Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi (...) Telefonii Komórkowej (...) I" Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 12 kwietnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.