Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897866

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 maja 2011 r.
II SA/Kr 45/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski.

Sędziowie WSA: Jacek Bursa Aldona Gąsecka-Duda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2011 r. sprawy ze skargi P.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 25 listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.