Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721315

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 września 2019 r.
II SA/Kr 445/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 września 2019 r. sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 12 lutego 2019 r. sygn. akt (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga K. B., reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt (...), w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

Zarządzeniem z dnia 31 maja 2019 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany o usunięcie braków formalnych skargi w szczególności przez oznaczenie adresu zamieszkania, a w razie jego braku adresu do doręczeń lub siedziby strony, oraz przez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przez wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Zarządzenie to doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącego w dniu 21 czerwca 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 28 czerwca 2019 r.

W dniu 11 lipca 2019 r. do Sądu wpłynął - nadany listem poleconym w dniu 8 lipca 2019 r. - wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Pełnomocnik skarżącego jako przyczynę opóźnienia wskazał brak daty na dokumencie pełnomocnictwa. W ocenie pełnomocnika skarżącego koniecznym było potwierdzenie przez skarżącego daty wypełnienia blankietu, czego wyjaśnienie zajęło blisko 2 tygodnie.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił przywrócenia skarżącemu K. B. terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Postanowienie to nie zostało zaskarżone.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

W świetle art. 57 § 1 ab initio i art. 46 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") skarga powinna zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń skarżącego, a ponadto do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli skargę wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Brak wspomnianego adresu oraz brak pełnomocnictwa i jego wierzytelnego odpisu są brakami formalnymi skargi, które powodują, że nie może ona otrzymać prawidłowego biegu (dotyczy to zwłaszcza braku pełnomocnictwa i jego wierzytelnego odpisu). Brakami tymi jest dotknięta przedmiotowa skarga i - mimo stosownego wezwania - braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie. Zważywszy że termin ten nie został przywrócony, spóźnione uzupełnienie braków formalnych skargi pozostaje bezskuteczne.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.