Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903619

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 10 listopada 2011 r.
II SA/Kr 434/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2011 r. sprawy ze skargi K.S. na decyzję Wojewody z dnia 12 listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę postanawia podjąć z urzędu postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.