II SA/Kr 412/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2677304

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2019 r. II SA/Kr 412/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 30 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. i Z. G. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 28 stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: 1/ odrzucić skargę; 2/ zwrócić skarżącym kwotę w wysokości 100 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

M. G. i Z. G. wnieśli do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie Wojewody z dnia 28 stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. wezwano skarżących do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia poprzez nadesłanie 49 odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącym w dniu 15 maja 2019 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k-25 i k-26 akt sądowych).

W piśmie z dnia 18 maja 2019 r. skarżący wskazali, że wezwanie jest dla nich niejasne, gdyż nie wiedzą kto oprócz nich wniósł skargę na postanowienie Wojewody

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.), strona składając skargę zobligowana jest do dołączenia jej odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom postępowania. Niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi stanowi brak formalny skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a. uniemożliwiający nadanie skardze prawidłowego biegu. Brak ten nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez Sąd (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13, orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W takiej sytuacji przewodniczący wzywa stronę w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni. Gdy w wyznaczonym termin braków tych strona nie uzupełni, Sąd, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., odrzuca skargę.

W stanie faktycznym sprawy skarżący nie nadesłali wymaganych odpisów skargi, dla pozostałych stron postępowania. Do pisma z dnia 18 maja 2019 r. dołączyli jedynie pięć odpisów skargi, co jednak nie może zostać uznane za wypełnienie wezwania Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wezwanie zawierało wyraźne i jednoznaczne pouczenie o terminie jego wykonania i konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone skarżącym w dniu 15 maja 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi.

Reasumując stwierdzić należy, że wobec tego, że skarżący w zakreślonym terminie nie złożyli wystarczającej liczby odpisów skargi, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego przez skarżących wpisu sądowego Sąd orzekł w myśl art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w punkcie 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.