Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2038087

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
II SA/Kr 384/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sędziowie WSA: Beata Łomnicka (spr.), Mariusz Kotulski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 23 października 2013 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

1.

uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji;

2.

zasądza od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. na rzecz strony skarżącej - (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W., kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. nr (...) znak (...) na podstawie:

- art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: - Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

- art. 18 oraz art. 23 § 1 i 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu zażalenia strony skarżącej A. sp. z o.o. z siedzibą w W., na postanowienie z dnia 19 czerwca 2013 r. znak: (...), którym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki oddalił zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego nr (...) z dnia 27 maja 2013 r., wniesione przez stronę skarżącą:

utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Organ wskazał, iż egzekwowany obowiązek wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki (zwanego dalej: PINB) nr (...) z dnia 1 października 2012 r. znak: (...) którą nakazano stronie skarżącej rozbiórką części rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu Domu Handlowego (...) przy ul. (...) w K. działka nr (...) obr. (...)[ tj.: trzech anten sektorowych typ (...) oznaczonych na szkicu stanowiącym załącznik nr 1 do oględzin z dnia 31 lipca 2012 r., szafy sterowniczej mniejszej o wymiarach 0,50 m x 0,50 m i wysokości 1,00 m oznaczonych na szkicu stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu z oględzin z dnia 31 sierpnia 2012 r., dwóch wzmacniaczy o wymiarach 0,25 m x 0,40 m i wysokości 0,60 m oznaczonych na szkicu stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu z oględzin z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz okablowania ww. urządzeń. Nazwa stacji bazowej (...).

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. (zwany dalej: WINB), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z odwołania strony skarżącej, decyzją nr (...) z dnia 15 lutego 2013 r. znak: (...) utrzymał ww. decyzję PINB w mocy.

Na decyzję WINB nr (...) z dnia 15 lutego 2013 r. znak:(...) wpłynęła skarga strony skarżącej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Postanowieniem z dnia 11 lipca 2013 r. sygn. II SA/Kr 636/13 postępowanie przed sądem zostało zawieszone z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne przed Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji WINB. Po rozpoznaniu wniosku strony skarżącej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. znak: (...) odmówił stwierdzenia nieważności decyzji WINB nr (...) z dnia 15 lutego 2013 r. znak: (...), utrzymującej w mocy decyzję PINB z 1 października 2012 r., znak: (...).

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w przedmiotowej sprawie, PINB upomnieniem z dnia 7 marca 2013 r. znak: (...), wezwał stronę skarżącą do wykonania obowiązku nałożonego decyzją PINB z dnia 1 października 2012 r. znak: (...), utrzymaną w mocy decyzją (...) nr (...) z dnia 15 lutego znak: (...). Jednocześnie w upomnieniu tym PINB pouczył stronę skarżącą, że w przypadku niewykonania obowiązku we wskazanym w upomnieniu te sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Wobec niewykonania przez stronę skarżącą ciążącego na niej obowiązku rozbiórki, co zostało potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2013 r., PINB dniu 27 maja 2013 r. wszczął postępowanie egzekucyjne wobec wyżej wymienionej spółki wystawiając tytuł wykonawczy ((...)) nr (...).

Pismem z dnia 7 czerwca 2013 r., strona skarżąca, zgłosiła zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego, zarzucając:

niedopuszczalności egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego nr (...) z uwagi na brak doręczenia tego tytułu ustanowionemu pełnomocnikowi Spółki, a tym samym naruszenie art. 32, 33 i 40 § 2 k.p.a., z zw. art. 18 u.o.p.e.w.a. tj. zarzut z art. 33 ust. 6 u.o.p.e.w.a., niespełnienie przez tytuł wykonawczy nr (...) wymogu wskazanego w art. 27 § 1 pkt 3 u.o.p.e.w.a. polegające na nieprawidłowym wskazaniu art. 2 § 1 pkt 3 u.o.p.e.w.a. jako podstawy prawnej obowiązku tj. zarzut z art. 33 ust. 10 u.o.p.e.w.a., niespełnienie przez tytuł wykonawczy nr (...) wymogu wskazanego w art. 27 § 1 pkt 9 u.o.p.e.w.a. z uwagi na błędne pouczenie o prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego polegające na nieprawidłowym przytoczeniu podstaw zarzutów tj. zarzut z art. 33 ust. 10 u.o.p.e.w.a., niespełnienie przez tytuł wykonawczy nr (...) wymogu wskazanego w art. 27 § 3 u.o.p.e.w.a. poprzez nie dołączenie dowodu doręczenia upomnienia tj. zarzut z art. 33 ust. 10 u.o.p.e.w.a.

W dniu 19 czerwca 2013 r. PINB wydał postanowienie znak: (...), którym złożone zarzuty oddalił. Zażaleniem z dnia 1 lipca 2013 r. strona skarżąca zarzuciła ww. postanowieniu PINB z dnia 19 czerwca 2013 r. znak: (...) naruszenie:

- art. 32, 33 i 40 § 2 k.p.a. w zw. z art. 18 u.o.p.e.w.a polegające na braku doręczenia tytułu wykonawczego ustanowionemu pełnomocnikowi Spółki (zarzut z art. 33 ust. 6 u.o.p.e.w.a.);

- art. 27 § 1 pkt 3 u.o.p.e.w.a. z uwagi na nieprawidłowe wskazanie normy art. 2 § 1 pkt 3 u.o.p.e.w.a jako podstawy prawnej obowiązku (zarzut z art. 33 ust. 10 u.o.p.e.w.a);

- art. 27 § 1 pkt 9 u.o.p.e.w.a polegające na błędnym pouczeniu o prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego poprzez nieprawidłowe, niekompletne przytoczenie podstaw zarzutów (zarzut z art. 33 ust. 10 u.o.p.e.w.a);

- art. 27 § 3 u.o.p.e.w.a poprzez nie dołączenie do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia (zarzut z art. 33 ust. 10 u.o.p.e.w.a);

- art. 107 § 3 w zw. z art. 126 k.p.a. poprzez nie wyjaśnienie i nie przytoczenie treści przepisu prawa stanowiącego podstawę prawną wydanego postanowienia.

(...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. postanowieniem z dnia 23 października 2013 r. nr (...) znak (...) stwierdził, iż postanowienie PINB z dnia 19 czerwca 2013 r. zostało wydane prawidłowo.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na powyższe postanowienie wpłynęła skarga strony skarżącej - A. sp. z o.o. z siedzibą w W

Strona skarżąca zarzuciła naruszenie:

1.

art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. poprzez zastosowanie i utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia w sytuacji, gdy nie zaistniały podstawy prawne do wydania postanowienia o oddaleniu zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

2.

art. 107 § 3 w zw. z art. 126 k.p.a. w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.), zwanej dalej również "u.o.p.e.w.a." z uwagi na uchybienie obowiązkowi przytoczenia treści przepisów stanowiących podstawy prawne wydanych postanowień, brak ich wyjaśnienia i wskazania prawidłowości ich zastosowania w prowadzonym postępowaniu; art. 32, 33 i 40 § 2 k.p.a. w zw. z art. 18 u.o.p.e.w.a. wobec nie doręczenia tytułu wykonawczego nr (...) ustanowionemu pełnomocnikowi Spółki, a tym samym niedopuszczalność prowadzenia egzekucji w oparciu o ten tytuł wykonawczy; art. 27 § 1 pkt 3 u.o.p.e.w.a. z uwagi na nieprawidłowe wskazanie normy art. 2 § 1 pkt 3 u.o.p.e. w a. jako podstawy prawnej obowiązku; art. 27 § 1 pkt 9 u.o.p.e.w.a. polegające na błędnym pouczeniu o prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego poprzez nieprawidłowe, niekompletne przytoczenie podstaw zarzutów; art. 27 § 3 u.o.p.e. w a. poprzez nie dołączenie do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia; art. 6 k.p.a. w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej RP poprzez nie działanie przez organy administracji publicznej w postępowaniu w oparciu o przepisy prawa oraz art. 8 k.p.a. poprzez nie działanie przez organy w sposób pogłębiający zaufanie uczestnika postępowania do władzy publicznej.

Strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 23 października 2013 r., jak również poprzedzającego go postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 19 czerwca 2013 r. oddalającego zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w W., uchylił zaskarżoną decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 15 lutego 2013 r. znak (...), utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia 1 października 2012 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt II OSK 1224/14 oddalił skargę kasacyjną strony skarżącej od wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Przepis art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014.1647) stanowi, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżony akt administracyjny według kryterium zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie jego wydania. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012.270) zwanej dalej p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, nie będąc przy tym związanymi granicami skargi (art. 134 ustawy).

Z brzmienia art. 145 § 1 p.p.s.a. wynika natomiast, że w przypadku, gdy Sąd stwierdzi bądź to naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź to naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, bądź wreszcie inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, wówczas - w zależności od rodzaju naruszenia - uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, albo stwierdza ich nieważność bądź niezgodność z prawem. Cytowana regulacja prawna nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą ulec uchyleniu tylko wtedy, gdy organom administracji publicznej można postawić uzasadniony zarzut naruszenia prawa, czy to materialnego, czy to procesowego, jeżeli naruszenie to miało, bądź mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Skarga zasługuje na uwzględnienie, jednakże z innych przyczyn niż w niej wskazane.

Przedmiotem kontroli Sądu w obecnie rozpoznawanej sprawie jest postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 23 października 2013 r. nr (...) znak (...) utrzymujące w mocy postanowienie PINB z dnia 19 czerwca 2013 r. znak (...).

Bezsporne w sprawie jest, że strona skarżąca pomimo upomnienia z dnia 7 marca 2013 r. nie wykonała nałożonego obowiązku, dlatego uzasadnione było wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez doręczenie skarżącej tytułu wykonawczego z dnia 27 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2014.1619 z późn. zm.) egzekucji administracyjnej podlegają następujące należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej.

Podnieść należy, że przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie jest ocena stanowiska wierzyciela odnośnie zarzutów i w tym postępowaniu nie ma zastosowania wynikające z art. 29 § 1 ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji ograniczenie dla organu egzekucyjnego co do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Ograniczenie przewidziane w tym przepisie dotyczy czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny z urzędu, zaś postępowanie w przedmiocie zarzutów jest inicjowane przez zobowiązanego i stanowi następną fazę postępowania egzekucyjnego.

Kluczowe znaczenie w niniejszej sprawie ma jednak fakt, iż wyrokiem z dnia 18 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. w W. uchylił zaskarżoną decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15 lutego 2013 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia 1 października 2012 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt II OSK 1224/14 oddalił skargę kasacyjną od wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchylona została więc decyzja będąca wskazaną jako podstawa prawna obowiązku w tytule wykonawczym z dnia 27 maja 2013 r.

W ocenie Sądu, gdy w toku postępowania egzekucyjnego wyeliminowano z obrotu prawnego decyzję, z której wynikał egzekwowany obowiązek, i która była podstawą wydania tytułu wykonawczego, postępowanie egzekucyjne wszczęte w oparciu o ten konkretny tytuł wykonawczy nie może nadal się toczyć. Podlegać winno umorzeniu, gdyż zaistniała jedna z przyczyn obligatoryjnego umorzenia postępowania egzekucyjnego wskazanych w art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. W sytuacji bowiem, gdy decyzja taka została uchylona po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, ale przed jego zakończeniem, egzekucja nie może być kontynuowana, ponieważ określony nią obowiązek przestał istnieć.

W takiej sytuacji prowadzenie egzekucji z uwagi na brak tytułu wykonawczego jest niedopuszczalne, a więc zarówno zaskarżone postanowienie jak i utrzymane nim w mocy postanowienie organu I instancji dotyczące oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego podlegały uchyleniu.

Kierując się powyższą argumentacją Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c, - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.