Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145801

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
II SA/Kr 367/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Krystyna Daniel (spr.), Ewa Rynczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi M.C. na decyzję Wojewody (...) z dnia 24 sierpnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę uchyla zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie faktyczne

Starosta K. decyzją z (...) maja 2006 r. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1 i 2, art. 80 ust. 1 ustawy z 7. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestora Z.M. na inwestycję polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr (...) w S.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła M.C,. Skarżąca podała, że z mapy geodezyjnej stanowiącej załącznik do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Burmistrza Miasta i Gminy S. wynika, że linia rozgraniczająca działkę nr (...) została przeprowadzona w granicy działek nr (...) i (...), a nie jak powinna w granicy działek nr (...) i (...) Zdaniem skarżącej oznacza to, że zezwala się na połączenie części działki nr (...) (drogi) na długości działki nr (...) i (...).

Wojewoda decyzją z (...) sierpnia 2006 r. znak: (...) na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 w zw. z art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 ustawy z 7. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) umorzył postępowanie odwoławcze.

Wojewoda w uzasadnieniu swojej decyzji podał, że rozpatrzenie odwołania następuje w sytuacji, gdy wnosi je osoba, która jest stroną w danym postępowaniu. Zgodnie z przepisem art. 28 k.p.a. stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie interesu lub obowiązku nie jest jednakże tożsame z interesem faktycznym.

Organ odwoławczy zaznaczył, że stronami w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę, na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane, są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Natomiast obszar oddziaływania obiektu wg art. 3 pkt 20 ww. ustawy, jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia. Organ I instancji określił obszar oddziaływania planowanej inwestycji. Na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów, dołączonego do akt sprawy, ustalono listę stron postępowania. Na liście tej nie występuje odwołująca się M.C.,

Organ odwoławczy stwierdził, że z analizy materiału dowodowego nie wynika, aby M.C. była właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu. W związku z powyższym M.C. jest osobą nie posiadającą przymiotu strony w niniejszym postępowaniu. Postępowanie odwoławcze, wszczęte na wniosek osoby nie będącej stroną w postępowaniu, należy umorzyć, gdyż jest ono bezprzedmiotowe.

Skargę od powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosła M.C. Skarżąca podała, że jest stroną postępowania administracyjnego na dowód czego przedłożyła odpis z księgi wieczystej nr (...) z wykazem spadkobierców działki nr (...). Księga zawiera wpis, że matka skarżącej - K. z R.A. jest współwłaścicielką 1/4 działki nr (...) Skarżąca wskazała także postanowienie Sądu Rejonowego w W. z 7 grudnia 2005 r. o nabyciu spadku po matce.

Wojewoda w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie w całości, podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu własnej decyzji z (...) sierpnia 2006 r. Organ odwoławczy podał, że ze znajdującego się w aktach sprawy aktualnego Wypisu z Rejestru Gruntów z 29 marca 2006 r. wynika, że właścicielami nieruchomości nr (...) są: K.A. T.J. K.T. T.K. M.K. J.M. i Z.M.,. Taki stan własności wynika również z dołączonego przez skarżącą odpisu z księgi wieczystej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. W ramach swej kognicji sąd bada czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym związanym granicami skargi, stosownie do dyspozycji art. 134 § 1 p.p.s.a.

Skarga jest zasadna.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl natomiast art. 28 ust. 2 ustawy z 7. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Ustawodawca wprowadzając z dniem 11 lipca 2003 r. przepis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stanowiący lex specialis w stosunku do art. 28 k.p.a., chciał zawęzić krąg uczestników postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę, tak aby usprawnić i przyspieszyć proces inwestycyjny. Temu samemu celowi służyło wprowadzenie art. 28 ust. 3, stanowiącego o wyłączeniu art. 31 k.p.a. w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

Jak wynika z przedłożonych akt administracyjnych przedmiotowej sprawy Starosta wszczął postępowanie na wniosek Z.M. i decyzją z (...). 05. 2006 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr (...) w S. W postępowaniu tym organ uznał, że uczestnikami przedmiotowego postępowania o pozwolenie na budowę są współwłaściciele działki drogowej nr (...) w S. w tym matka skarżącej - K. z R.A. uwidoczniona jako współwłaścicielka ww. nieruchomości w wypisie z Rejestru Gruntów z 29 marca 2006 r. Natomiast jak wynika z pisma 9. 11. 2007 r. skarżącej przedłożonego przez skarżącą do akt sądowoadministracyjnych sprawy K.A., zmarła 23 czerwca 1999 r., a jej jedynym następcą prawnym jest M.C., co potwierdza postanowienie Sądu Rejonowego w W. z 7. 12. 2005 r., sygn. akt (...) (kserokopia postanowienia w aktach sądowoadministracyjnych.

Tym samym to M.C. jako współwłaścicielce działki nr (...) w S. przysługiwał status strony w postępowaniu o zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku na dz. nr (...)

W tej sytuacji za wadliwe należy ocenić stanowisko Wojewody przyjęte w zaskarżonej decyzji, zgodnie z których M.C. nie przysługiwał status strony w ww. postępowaniu, a co za tym idzie należało umorzyć postępowanie odwoławcze.

Istotne zastrzeżenia budzi także sposób przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organów obu instancji, które nieprawidłowo ustaliły współwłaścicieli nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji na działce nr (...) - przyjmując, że stroną postępowania jest zmarła K.A., pomijając jej następczynie prawną tj. M.C. - współwłaścicielkę działki nr (...). W tym miejscu należy podkreślić, ze zgodnie z dyspozycją art. 7 k.p.a. w toku postępowania administracyjnego organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Przepis ten formułuje jedną z ogólnych zasad postępowania administracyjnego tj. zasadę prawdy obiektywnej, która znajduje rozwinięcie w dyspozycji art. 77 § 1 k.p.a., w myśl którego organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Dlatego też organ odwoławczy winien w pierwszej kolejności rozpatrzeć odwołanie skarżącej będącej stroną ww. postępowania, uwzględniając iż przeprowadzenie postępowania bez udziału strony daje podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.). Nadto rzeczą organu jest wyjaśnienie czy pozostali współwłaściciele działki nr (...) brali udział w postępowaniu a w szczególności następcy prawni K.T./ zmarłej 25. 09. 2006 r.

Mając zatem na uwadze przedstawione wyżej okoliczności sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, uznając skargę za uzasadnioną, w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. stanowiący, że sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania - orzekł o jej oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.