Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2657309

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 maja 2019 r.
II SA/Kr 337/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków, dnia 14 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w K. na decyzję Wojewody (...) z dnia 29 stycznia 2019 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 21 marca 2019 r., znak: (...) w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270) - zwanej dalej p.p.s.a., organ uwzględnił skargę, uchylając zaskarżoną decyzję w całości oraz w ramach obowiązku wydania nowej decyzji, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę, aż do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. Sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc, wskazaną wyżej decyzją skarżony organ wyeliminował z obrotu prawnego zaskarżoną w niniejszym postępowaniu sądowym decyzję, oczywistym jest, iż dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.