Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893895

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 lutego 2011 r.
II SA/Kr 332/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.O. na decyzję Wojewody z dnia 30 sierpnia 2000 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia podjąć zawieszone postępowanie WSA/post.l - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.