Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2501905

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 r.
II SA/Kr 290/18
Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz.

Sędziowie WSA: Jacek Bursa (spr.), Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2018 r. sprawy ze skargi B. K. i W. K. na decyzję Nr (...) (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia 14 grudnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) z dnia 29 września 2017 r., znak: (...), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K., działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 oraz art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), nałożył na W. K. i B. K. obowiązek wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie skrzydeł bramy wjazdowej zlokalizowanej w ogrodzeniu posesji przy ul. (...) w K., działka nr (...) ob. (...), w taki sposób, aby otwierała się wyłącznie do wewnątrz ww. działki, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

W uzasadnieniu powyższej decyzji organ I instancji wskazał, że w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w dniu 29 sierpnia 2017 r., inspektorzy organu stwierdzili protokolarnie, że w ogrodzeniu posesji przy ul. (...) w K. zamontowano bramę wjazdową dwuskrzydłową, otwierającą się na zewnątrz posesji. Zgodnie natomiast z właściwymi przepisami techniczno-budowlanymi, tj. § 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), ogrodzenie nie może stwarzać niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt, a ponadto, bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. W tym stanie faktycznym, organ I instancji, działając w oparciu o powołane wyżej przepisy prawa budowlanego, nałożył na strony obowiązek przeprowadzenia robót budowlanych w celu doprowadzenia stanu przedmiotowej bramy wjazdowej do stanu zgodnego z przepisami prawa.

Odwołanie od ww. decyzji organu I instancji wnieśli W. K. i B. K.

Decyzją nr (...) z dnia 14 grudnia 2017 r., znak (...), (...) i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2, art. 123 k.p.a. i art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 oraz art. 80 ust. 2, art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej terminu wykonania nałożonego obowiązku i orzekł nowy termin wykonania czynności i robót budowlanych wskazanych w wyrzeczeniu decyzji organu I instancji do dnia 28 lutego 2018 r., utrzymując w pozostałej części zaskarżoną decyzję w mocy. W uzasadnieniu swojej decyzji organ II instancji podzielił zapatrywania organu I instancji zarówno w zakresie ustalonego stanu faktycznego, jak i co do przepisów prawa znajdujących zastosowanie w sprawie. Modyfikacji w toku postępowania odwoławczego uległ jedynie termin wykonania nałożonego na strony nakazu, a to z uwagi na jego upływ przed wydaniem decyzji w II instancji. Postanowieniem nr (...) z dnia 15 grudnia 2017 r., znak (...), uzupełniono ww. decyzję organu II instancji w zakresie pouczenia.

Na powyższą decyzję organu II instancji W. K. i B. K. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W uzasadnieniu skarżący podnieśli, że brama wjazdowa, będąca przedmiotem postępowania przed organami nadzoru budowlanego, jest otwierana wyjątkowo i nie jest używana ciągle jako brama wjazdowa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Skarga podlega oddaleniu.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, mocą której uchylono decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w zakresie określenia terminu realizacji tego obowiązku, a w pozostałym zakresie utrzymano ją w mocy.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm., dalej: pr. bud.), w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach. Z kolei w myśl przepisu art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud., przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania. Powyższy przepis, na mocy art. 51 ust. 7, stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych i poglądami doktryny prawa, wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy są one wykonywane w dacie wydania postanowienia. Jeśli zaś roboty już zostały zrealizowane, to zastosowanie znajdzie art. 51 ust. 7. W takiej sytuacji nie wydaje się zatem postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (por. A. Plucińska-Filipowicz (red.), M. Wincenciak, Komentarz aktualizowany do art. 50 Prawa budowlanego, LEX/el. 2018, wyrok NSA z 12 października 2007 r., II OSK 629/07, LEX nr 347905, wyrok NSA z 17 czerwca 2011 r., II OSK 1106/10, LEX nr 992477, wyrok NSA z 4 czerwca 2007 r., II OSK 861/06, LEX nr 338567). Wobec powyższego, organ nadzoru budowlanego, na podstawie odesłania z art. 51 ust. 7 pr. bud., w przypadku stwierdzenia, że prowadzone roboty budowlane są wykonywane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, stosując przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 (tak uchwała 7 sędziów NSA z 3 października 2016 r., II OPS 1/16, LEX nr 2116795).

Analiza powołanych wyżej przepisów Prawa budowlanego pozwala zatem wysnuć wniosek, że władcza ingerencja organów nadzoru budowlanego w prowadzone przedsięwzięcie budowlane, dokonana w oparciu o przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud., jest uzasadniona m.in. w sytuacji, jeżeli roboty budowlane są wykonywane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach. W związku z powyższym, dla oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji organu nadzoru budowlanego istotne było ustalenie, czy przepisy prawa powszechnie obowiązującego normują zagadnienie będące przedmiotem rozstrzygania organów nadzoru budowlanego w niniejszej sprawie, tzn. dopuszczalność wybudowania bramy wjazdowej do posesji w ten sposób, aby jej skrzydła otwierały się na zewnątrz posesji. Sąd podziela w tym zakresie stanowisko organów obydwu instancji, że w sprawie znajdowały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. bud.

Zgodnie z § 41 ust. 1 ww. rozporządzenia, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, zaś w myśl § 42, bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, właściciele nieruchomości przy ul. (...) w K. nie zastosowali się do ww. przepisu rozporządzenia albowiem przedmiotowa brama wjazdowa otwiera się na zewnątrz ich działki tj. poza granicę działki nr (...) ob. (...). To, że brama ta otwierana jest sporadycznie, nie daje natomiast podstaw do zaaprobowania przez organy aktualnego stanu faktycznego, albowiem zgodnie z zasadą legalizmu zadaniem organów jest doprowadzenie obiektu do stanu zgodności z prawem.

Odnosząc się do stanowiska skarżącego przedstawionego na rozprawie należy dodać, że organ nie ustalił aby brama otwierała się na drogę, a konkretnie jezdnię, lecz ustalił, że brama otwiera się na działkę drogową, czego nie należy utożsamiać z drogą. Elementem działki drogowej jest chodnik, na który brama się otwiera. Również okoliczność takiego funkcjonowania bramy od wielu lat nie ma znaczenia albowiem nie tylko obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ale również poprzedzające je rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1994 r. przewidywało w § 43 ust. 2 takie samo rozwiązanie, również jednoznacznie zakazując aby bramy otwierały się na zewnątrz działki. Na tej płaszczyźnie rozważań dodać jednak należy, że przedmiotowej bramy i tak nie można traktować jako wybudowanej ponad 20 lat temu. Jak wynika z akt administracyjnych, poprzednia brama została rozebrana i dlatego poprzednie postępowanie administracyjne zostało umorzone decyzją PINB z 5 kwietnia 2017 r. (k.9 akt administracyjnych I instancji). Po jego umorzeniu inwestorzy ponownie wybudowali bramę w analogiczny sposób jak poprzednią tj. otwierającą się na zewnątrz działki, co stało się podstawą do wszczęcia kolejnego postępowania administracyjnego. Dlatego przedmiotowej bramy, formalnie nie można traktować jako istniejącej od ponad 20 lat, lecz jako obiekt zrealizowany w 2017 r.

W związku z powyższym decyzje wydane przez organa nadzoru budowlanego obydwu instancji zostały podjęte zgodnie z prawem, w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi, na podstawie środków przewidzianych w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Mając powyższe na uwadze Sąd skargę oddalił na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.