II SA/Kr 27/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870989

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 września 2013 r. II SA/Kr 27/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.F,. J.K., R.K., M.B., M.J. " M.W., S.J., M.J., K.J., na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 6 kwietnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew postanawia podjąć zawieszone postępowanie z udziałem K.J. następcy zmarłej skarżącej M.J.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.