II SA/Kr 237/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2567428

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2018 r. II SA/Kr 237/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. C. i M. C. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi ze skargi E. C. i M. C. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2017 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego postanawia oddalić wniosek E. C. i M. C. o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek E. C. M. C. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia 23 listopada 2017 r.

We wniosku skarżące oświadczyły, iż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Ich wspólny miesięczny dochód wynosi między (...) zł a (...) zł i składa się na niego wynagrodzenie za parcę M. C. w wysokości (...) zł oraz dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez E. C. w wysokości (...)- (...) zł.

W skład posiadanego przez E. C. majątku wchodzi działka o pow. 0,32 ha. M. C. zadeklarowała, iż nie posiada żadnego majątku. Dom, w którym skarżące mieszkają stanowił własność matki męża i ojca skarżących. E. C. z mężem jest po rozwodzie. Partycypuje on w kosztach utrzymania domu w (...) części.

Na uzasadnienie wniosku skarżące podniosły, iż w chwili obecnej nie stać ich na uiszczenie kosztów sądowych. Nie posiadają one wystarczających środków aby poczynić oszczędności na pokrycie kosztów sprawy. Skarżące we wniosku określiły również wysokość miesięcznych stałych zobowiązań i wydatków - opłaty za prąd - (...) zł, za gaz- (...) zł, śmieci- (...) zł, dojazd do pracy - (...) zł, opał na zimę - (...) zł miesięcznie, telefon- (...) zł środki czystości -(...) zł, ubrania- (...), lekarstwa- (...) zł, wyżywienia- (...) zł. Daje to łączną kwotę wydatków w wysokości (...) zł wraz opłata za paliwo o auta i telefon, które nie można zaliczyć do opłat koniecznych.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W przedmiotowej sprawie skarżące wniosły o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Zgodnie zaś z treścią art. 246 § 1 pkt 2 cyt. ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna. Każdy wnosząc sprawę do sądu powinien liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Występując z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów musi uprawdopodobnić okoliczności przemawiające za uwzględnieniem złożonego w tym przedmiocie wniosku (jest zobowiązana wykazać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, ze poniesienie kosztów sądowych wiązać się będzie z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu).

Zdaniem orzekającego skarżące nie wykazały, iż znajdują się w sytuacji materialnej kwalifikującej do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W złożonym wniosku wykazały wszystkie wydatki jakie ponoszą w miesiącu na utrzymanie. Zamykają się one kwotą (...) zł, a do dyspozycji skarżących w miesiącu pozostaje wspólny dochód w wysokości między 2.900 a (...) zł. Z tego miesięcznego dochodu pozostaje między (...) zł - (...) zł. Kwota ta w pełni pozwala na zadośćuczynienie obowiązkowi uiszczenia kosztów sądowych, które na tym etapie postępowania sądowego zamykają się kwotą 100 zł (opłata kancelaryjna od sporządzonego uzasadnienia wyroku), a w przyszłości w razie ewentualnego składania skargi kasacyjnej zamknie się kwotą 250 zł (opłata od skargi kasacyjnej).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.