Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436694

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2013 r.
II SA/Kr 232/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Agnieszka Nawara-Dubiel Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym oświadczeń Sędziów WSA: Aldony Gąseckiej -Dudy oraz Kazimierza Bandarzewskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w przedmiocie wystąpienia podstaw do wyłączenia ich od udziału w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 232/13 w sprawie ze skargi J.W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia z dnia 19 października 2012 r. ((...) w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego budynku postanawia: stwierdzić brak przesłanki, o której mowa w art. 18 § 1 pkt 6a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do wyłączenia sędziów WSA: Aldony Gąseckiej-Dudy oraz Kazimierza Bandarzewskiego od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 232/13.

Uzasadnienie faktyczne

Sygn. II SA/Kr 232/13

Uzasadnienie:

W oświadczeniach z dnia 13 czerwca 2013 r. Sędziowie WSA: Aldona Gąsecka-Duda i Kazimierz Bandarzewski stwierdzili, że brali udział w wydaniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2007 r. sygn. akt II SA/Kr 735/06, co wedle ww. sędziów, uzasadnia wyłączenie ich od udziału w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 232/13 na podstawie art. 18 § 1 pkt 6a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie.

Postępowanie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 735/06 zostało wszczęte skargą J.W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) marca 2006 r. ((...)) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku J.W. z dnia 12 sierpnia 2005 r. dotyczącego nakazania Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia samowoli budowlanej, polegającej na zamurowaniu jednego z czterech ciągów wentylacji grawitacyjnej dla sali sprzedaży w budynku przy ul. (...) w K. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto i prowadzono w trybie art. 51 Prawa budowlanego (uzasadnienie wyroku WSA w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2007 r.).

Postępowanie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 232/13 wszczęte zostało skargą J.W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) października 2012 r., którą nie nałożono obowiązku usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego budynku przy ul. (...) w K., w związku z prowadzonym na podstawie art. 66 Prawa budowlanego postępowaniem w sprawie nieprawidłowego stanu technicznego budynku przy ul.(...) w K., z wyłączeniem jednak stanu technicznego przewodów kominowych.

Ze względu na odrębność zakresów przedmiotowych nie zachodzi tożsamość obu opisanych spraw, nie ma więc przeszkód do rozpoznania sprawy niniejszej przez Sąd w wyznaczonym składzie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.