Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748136

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
II SA/Kr 1772/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Fundacji Ekologicznej " (...)" w T. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. dnia 3 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia postanawia I) zwolnić Fundację Ekologiczną " (...)" w T. od opłaty kancelaryjnej II) w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów oddalić

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek Fundacji Ekologicznej " (...)" w T. o zwolnienie od wniesienia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

We wniosku wskazano, iż Fundacja prowadzi działalność w zakresie rozwoju ekologii i ochrony środowiska naturalnego, rozwoju i promocji Polski poprzez rozwój budownictwa i rekreacji, likwidację bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Fundacja obecnie nie zatrudnia pracowników.

Według oświadczenia wysokość kapitału zakładowego wynosi 16.072 zł. Strata za ostatni rok obrotowy według bilansu wynosi 1.390,89 zł na rachunku bankowym prowadzonym przez BOŚ T. widniej saldo ujemne w wysokości 20 zł. Fundacja nie posiada żadnego majątku trwałego. Zestaw komputerowy zakupiony w 2005 r. został zamortyzowany. Fundacja nie posiada nieruchomości, ruchomości, lokat bankowych ani obligacji.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, iż prowadzi ona działalność statutową od 10 lat. W wyniku braku zapłaty za urządzenia, które odsprzedano firmie "(...)" Z.D. Fundacja popadła w kłopoty finansowe. Od 3 lat toczy się postępowanie w sądzie gospodarczym w K. przeciwko ww. firmie o zapłatę kwoty 180.000 zł. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest organizacja pożytku publicznego. Utrzymuje się z dobrowolnych wpłata członków zarządu, które nie wystarczają na dodatkowe koszty Od dłuższego czasu dokumenty Fundacji i biuro mieści się w mieszkaniu prywatnym Prezesa Fundacji. Z tego powodu skarżąca zwraca się o zwolnienie od opłaty w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Przyznanie osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prawa pomocy, w zakresie całkowitym lub częściowym zgodnie z art. 246 § 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), następuje w określonych przypadkach. W zakresie całkowitym, gdy podmiot wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. W zakresie częściowym natomiast, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

W ocenie orzekającego Fundacja wykazało, iż spełnia przesłanki określone w art. 246 § 2 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od których zależy przyznanie podmiotowi prawa pomocy w zakresie częściowym.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Fundacja nie dysponuje środkami pieniężnymi umożliwiającymi pokrycie opłaty kancelaryjnej.

Utrzymuje się ona tylko z dobrowolnych wpłat członków Zarządu. Nie posiada żadnego majątku ruchomego ani nieruchomości. Na koncie Fundacji widnieje saldo ujemne. Wobec Fundacji toczy się postępowanie komornicze.

W ocenie orzekającego Fundacja rzetelnie i w sposób nie budzących wątpliwości wykazał, iż nie jest w stanie uiść opłaty kancelaryjnej, gdyż nie ma to środków finansowych. W pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów oddalono.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 243 § 1, art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.