II SA/Kr 1700/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644660

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 lutego 2015 r. II SA/Kr 1700/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2015 r. sprawy ze skargi P. A. z dnia 30 października 2014 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2014 r. P. A. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę "na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.". Ponieważ treść skargi nie pozwalała jednoznacznie określić jej przedmiotu zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2014 r. P. A. został wezwany, by w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi uzupełnił braki formalne skargi poprzez wskazanie, czy skarga ta stanowi:

- skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. nr (...) z dnia 2 października 2014 r. znak: (...);

- skargę na bezczynność (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., a jeśli tak o podanie, na czym ta bezczynność miałaby polegać;

- skargę na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. wyroku WSA w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 153/13;

Ponadto pouczono skarżącego, że w wypadku, gdy skarga dotyczy bezczynności, należy przedłożyć dowód wniesienia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie, a gdy skarga dotyczy niewykonania wyroku, należy przedłożyć dowód pisemnego wezwania właściwego organu do wykonania wyroku.

Odpis powyższego zarządzenia skarżący otrzymał w dniu 12 stycznia 2015 r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach. Skarżący nie odpowiedział w zakreślonym terminie na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), w skrócie p.p.s.a., stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast brakiem formalnym skargi jest brak sprecyzowania przedmiotu skargi (art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), a także brak wykazania przez skarżącego, że przed wniesieniem skargi wyczerpał przysługujące mu środki zaskarżenia (art. 52 § 1 p.p.s.a.).

Skoro opisane wyżej braki formalne skargi P. A., pomimo wezwania, nie zostały uzupełnione przez skarżącego w zakreślonym terminie, należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.