Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991482

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 stycznia 2014 r.
II SA/Kr 1683/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K., G. Z. i innych. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 11 października 2012 r.; znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe i prowadzić je dalej z udziałem M. K., jako następcy prawnego uczestniczki M. K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.