Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1443506

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 5 marca 2014 r.
II SA/Kr 1661/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski, Waldemar Michaldo (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2014 r. sprawy ze skargi W. B. na decyzję nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 31 października 2013 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 14 sierpnia 2012 r. znak: (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu (...) - ziemskiego w K. umorzył w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne dotyczące zjazdu z drogi gminnej (...) (działka drogowa nr (...) - ul. (.....]) relacji (...), na działkę nr (...) w miejscowości (...), gmina W.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że W.B. właściciel działki nr (...) w miejscowości C., gmina W. w piśmie z dnia 22 sierpnia 2010 r., zwrócił się z prośbą o przywrócenie na jego działkę przejazdu, który miał zostać zlikwidowany podczas prowadzenia przez Gminę W. inwestycji polegającej m.in. na modernizacji rowu odwadniającego w pobliżu należącej do W.B. działki. Jak bowiem stwierdził W.B., Gmina W. nie posiadała zgody na wykopanie rowu metrowej głębokości w pobliżu jego działki. Do akt sprawy W.B. dołączył akt notarialny z dnia (...) 2005 r. repertorium (...), przenoszący na niego własność przedmiotowego terenu. W dokumencie tym wskazano, iż "działka nr (...) od strony północno-zachodniej przylega do terenów komunikacji (...)". Nadto z aktu notarialnego wynika, że na części działki nr (...) ustanowiona została służebność przejazdu, przechodu i przegonu do działki nr (...) w C. Do akt sprawy W.B. dołączył również mapę sytuacyjno-wysokościową z klauzulą przyjęcia do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w K. na dzień 28 lutego 2006 r. dla działki nr (...) w C. Z dokumentu tego wynika, że we wskazanej dacie działka nr (...) połączona była z drogą znajdującą się na działce nr (...) w C. za pomocą naniesionego zjazdu, jednak pomiędzy działką (...), a drogą gminną usytuowane było ogrodzenie.

PINB podkreślił, iż w dniu 11 lipca 2011 r. organ I instancji przeprowadził w terenie oględziny z udziałem W.B. oraz przedstawiciela Gminy W. W trakcie oględzin stwierdzono, że w rejonie działki drogowej nr (...) oraz działki nr (...) zlokalizowany jest przydrożny rów odwadniający, natomiast poza rowem na granicy działki nr (...) znajduje się stare ogrodzenie w postaci słupów i podmurówki z kamienia, ze stalową siatką o wysokości 1,7 m i szerokości 5,0m, usytuowane w odległości 3,8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Ogrodzenie to stanowi kontynuację tego samego ciągu ogrodzenia działki nr (...) wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową. Jak ustalił organ, obsługa komunikacyjna działek nr (...) i nr (...) odbywa się za pomocą wspólnego zjazdu indywidualnego w k.m. 0+494.76 o nawierzchni utwardzonej kostką brukową, pod którym znajduje się przepust.

Następnie organ wskazał, że w dniu 15 lipca 2011 r. do Inspektoratu wpłynęło pismo Urzędu Gminy W. wraz z dokumentami tj. m.in. mapą sytuacyjno - wysokościową przyjętą do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w K. na dzień 2 sierpnia 2010 r., z której wynika, iż pomiędzy działką nr (...), a drogą gminną działką nr (...) istnieje rów odwadniający. Najbliższy zjazd zlokalizowany jest do działki nr (...).

Ponadto Gmina W. dołączyła również opieczętowane przez Starostę K. zgłoszenie przebudowy drogi gminnej i pobocza utwardzonego, polegające na budowie chodnika i remoncie drogi w miejscowości C. na działkach nr nr (...), gmina W. Organ zaznaczył, że posiada już w aktach sprawy zaświadczenie Starosty K. z dnia 10 kwietnia 2008 r. znak: (...) o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót polegających m.in. na: przebudowie drogi gminnej dz. nr nr (...) w C.

Po zapoznaniu się z dowodami zgromadzonymi w niniejszej sprawie organ I instancji stwierdził, że działka nr (...) od strony północno - zachodniej przylega do terenów komunikacji. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż działka nr (...) w C. posiada dostęp do drogi publicznej, natomiast nie jest to równoznaczne z faktem, iż do ww. działki musi istnieć zjazd. Organ zaznaczył, że nie kwestionuje faktu, iż na mapie sytuacyjno-wysokościowej dołączonej przez W.B. istnieje zjazd, jednakże z późniejszych dokumentów okazanych przez Gminę W., wynika, iż zjazd ten prawdopodobnie w jakiś sposób został zlikwidowany.

Organ wskazał, że dokumentem na podstawie którego ustalił swoje stanowisko, jest dołączona przez Gminę W. mapa sytuacyjno - wysokościowa aktualna na dzień 2 sierpnia 2010 r., na której przedmiotowy zjazd do działki nr (...) w C. już nie istnieje. Organ podkreślił nadto, że Gmina W. posiada zgłoszenie przebudowy drogi gminnej i pobocza utwardzonego, polegające na budowie chodnika i remoncie drogi w C. Z załącznika do powyższego zgłoszenia stanowiącego rys. 2.1. o tytule "Plan sytuacyjny" wynika, iż pomiędzy działką nr (...), a drogą gminną istnieć powinien rów odwadniający. Na uwagę zasługuje fakt, iż powyższy plan sytuacyjny został opieczętowany przez Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w K. W związku z tym organ wskazał, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie jest organem w kompetencjach którego znajduje się ustalenie kto i w jaki sposób zlikwidował zjazd do działki nr (...), naniesiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej z dnia 28 lutego 2006 r., jak również nie posiada podstaw prawych do wydania Gminie W. nakazu przywrócenia zjazdu do działki nr (...) w miejscu wskazanym przez W.B.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł W.B., wyrażając niezadowolenie z podjętego rozstrzygnięcia.

Decyzją z dnia 31 października 2013 r. znak: (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołano art. 138 § 1 pkt 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, przeprowadzona przez Gminę W. inwestycja polegała m.in. na przebudowie drogi gminnej i pobocza utwardzonego w skład której wchodziła budowa chodnika i remont drogi w miejscowości C. na działkach (...) i (...) w gminie W. W oparciu o art. 29 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt ustawy Prawo budowlane prace takie zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymagane było natomiast ich uprzednie zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Z obowiązku tego Gmina W. wywiązała się poprzez zgłoszenie robót budowlanych z dnia 29 lutego 2008 r. W aktach sprawy znajduje się nadto kopia zaświadczenia Starosty (...) z dnia 10 kwietnia 2008 r., znak: (...), iż w terminie 30 dni od daty złożenia przedmiotowego zgłoszenia organ administracji architektoniczne-budowlanej nie wniósł on sprzeciwu.

W ocenie organu ze zgromadzonej w trakcie niniejszego postępowania dokumentacji wynika w sposób jednoznaczny, że inwestycja wykonana przez Gminę W. przeprowadzona została zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do zgłoszenia z dnia 29 lutego 2008 r. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności nie budzi wątpliwości organu fakt, że przeprowadzone przez Gminę W. roboty budowlane nie spowodowały likwidacji zjazdu z drogi publicznej (...) (działka drogowa nr (...) - ul. (.....]) relacji (...), na działkę nr (...). Jak bowiem słusznie zauważył organ I instancji, w momencie rozpoczęcia prowadzonych przez Gminę robót budowlanych związanych z modernizacją ww. drogi, w miejscu wskazanym przez W.B. zjazd do działki nr (...) z drogi gminnej już nie istniał. Z przedstawionej przez W.B. mapy sytuacyjno-wysokościowej przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w K. w dniu 28 lutego 2006 r. wynika, że istotnie w podanej przez skarżącego lokalizacji istniał uprzednio zjazd z drogi publicznej, organ odwoławczy uznał jednak, że zasadnicze znaczenie dla oceny zaistniałego w niniejszej sprawie stanu faktycznego będzie miała dokumentacja okazana przez Gminę W., w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych przy drogach w miejscowości C., gmina W., z lutego 2008 r.;

- plan drogi znajdujący się na 32 str. książki drogi z inwentaryzacją istniejących zjazdów, obrazującym jej stan na dzień 10 grudnia 2007 r.;

- fragment dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej i pobocza utwardzonego w miejscowości C. na działkach nr nr (...), gmina W., wraz z fragmentem rysunku uwzględniającym sytuację planowanych robót modernizacyjnych na odcinku drogi od k.m. 0+427.88 do k.m. 0+494.76;

- kopia zdjęcia z inwentaryzacji fotograficznej wykonanego w dniu 9 grudnia 2007 r. przez projektanta przed przystąpieniem do sporządzania projektu.

W oparciu o powyższą dokumentację organ doszedł do wniosku, że na dzień rozpoczęcia inwestycji przez Gminę W. w rejonie działki nr (...) i działki nr (...) znajdował się rów odwadniający, natomiast najbliższy zjazd objęty zakresem prac modernizacyjnych w stosunku do działki nr (...) stanowił zjazd indywidualny do działki sąsiedniej nr (...), zlokalizowany w k.m. 0+494.76.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt wykonania przez Gminę W. robót budowlanych objętych zgłoszeniem z dnia 29 lutego 2008 r. w sposób zgodny z projektem i obowiązującymi przepisami, organ II instancji uznał postępowanie w niniejszej sprawie za bezprzedmiotowe. Organ podkreślił przy tym, że przedmiotem oceny była zgodność z przepisami oraz z dokonanym zgłoszeniem prac wykonanych przez inwestora przy modernizacji drogi gminnej i pobocza utwardzonego w miejscowości C. na działkach nr nr (...), w tym badanie czy inwestor w ramach swojej inwestycji miał obowiązek odtworzenia zjazdu z drogi gminnej do działki nr (...) należącej do skarżącego. Wobec stwierdzenia, iż przedmiotowe prace wykonano prawidłowo i nie stwierdzono w trakcie ich wykonywania żadnego ze wskazywanych przez skarżącego naruszeń, a także wobec stwierdzenia, iż inwestor w ramach inwestycji nie był zobligowany do odtworzenia przedmiotowego zjazdu, organ nadzoru budowlanego nie mógł wydać innego orzeczenia, aniżeli decyzji o umorzeniu przedmiotowego postępowania. Wiąże się to również z faktem, iż organy nadzoru budowlanego nie mogą wykraczać poza zakres kompetencji przyznanych im mocą ustawy Prawo budowlane, w szczególności nie mogą zaś wkraczać w zakres zadań innych organów.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniósł W.B. Skarżący zarzucił, że organ odwoławczy ograniczył się jedynie do pobieżnego przejrzenia dokumentacji zgromadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skarżący podniósł, że oczekuje wnikliwego zbadania całej sprawy. Wskazał, że działka nr (...) została wydzielona z działki (...) i już wtedy była to działka budowlano-rolna, w więc musiała mieć dojazd. Podniósł, że dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, gdzie wyznaczono drogę dojazdową. Nigdy nie otrzymał decyzji o likwidacji zjazdu. Podniósł, że inspektorzy Nadzoru Budowlanego nie posiadają tytułu prawnego do przenoszenia własności, ani do ustanawiania służebności. Skarżący zarzucił również, że nie porównano statusu dojazdu do działek sąsiednich. Skarżący zaprzeczył jakoby na jego działce był rów odwadniający.

W odpowiedzi na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2002.153.1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że przedmiotem kontroli Sądu jest zgodność zaskarżonej decyzji (innego aktu lub czynności) z przepisami prawa materialnego, które mają zastosowanie w sprawie oraz z przepisami prawa procesowego, regulującymi tryb jej wydania lub podjęcia aktu albo czynności będącej przedmiotem zaskarżenia. Wiążące przy tym są przepisy obowiązujące w dacie wydania zaskarżonego aktu. Usunięcie z obrotu prawnego decyzji lub innego aktu może nastąpić tylko wtedy, gdy postępowanie sądowe dostarczy podstaw do uznania, że przy ich wydawaniu organy administracji publicznej naruszyły prawo w zakresie wskazanym w art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwanej dalej p.p.s.a. - tj. w przypadku istnienia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mających istotny wpływ na wynik sprawy.

Skarga nie jest zasadna bowiem zaskarżona decyzja jak i decyzja ją poprzedzająca nie naruszają przepisów prawa materialnego ani przepisów postępowania w sposób wpływający na wynik sprawy.

Przedmiotem kontroli Sądu jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 31 października 2013 r. utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji orzekającą o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zjazdu z drogi publicznej gminnej (...) (działka drogowa nr (...) - ul.....) relacji (...), na działkę nr (...) w miejscowości C., gmina W.

Postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie wszczęte zostało przez organ nadzoru budowlanego w celu zbadania legalności prac budowlanych przeprowadzonych przy przebudowie opisanej wyżej drogi gminnej i pobocza w miejscowości C. na działkach nr nr (...) (od kilometra 0+000 do k.m. 1+592,00) w związku z zarzutem skarżącego, iż podczas prowadzonych prac doszło do zlikwidowania zjazdu istniejącego na jego działce (nr.....).

Zaznaczyć na wstępie należy, że postanowieniem z dnia 8 września 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu (...) - ziemskiego w K. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie przedmiotowego zjazdu z uwagi na nie stwierdzenie naruszenia przepisów prawa budowlanego. Postanowienie to zostało uchylone przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 27 marca 2013 r. W następstwie powyższego organ I instancji wszczął z urzędu kontrolowane obecnie postępowanie.

Wyjaśnić należy także, że przebudowa drogi przeprowadzona została w roku 2008 na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Gminę W. w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13. Zgodnie ze wskazanym art. 29 ust. 2 pkt 12 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych. Od powyższego zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.

W ocenie Sądu zgromadzony w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że zarzut skarżącego jest bezzasadny, bowiem zjazd na jego działkę w chwili dokonywania modernizacji drogi nie istniał.

Przede wszystkim wskazać należy, że w aktach sprawy znajduje się kopia "Książki drogi" nr (...) sporządzona w dniu 8 listopada 2007 r. obejmująca stan drogi na dzień 10 grudnia 2007 r., w tym kilometraż w obrębie działki nr (...) wraz z inwentaryzacją wszystkich istniejących zjazdów. Zjazdy te zostały dokładnie zinwentaryzowane, oznaczone i opisane. Dokumentacja ta wskazuje, że zjazd na działce skarżącego w czasie przed przystąpieniem do modernizacji drogi nie istniał. Podobnie z załączonej do akt dokumentacji projektowej ciągów pieszych przy drogach obejmującej działkę nr (...) (stanowiącej załącznik do dokonanego przez Gminę zgłoszenia przebudowy drogi) wynika w sposób jednoznaczny, że działka nr (...) nie posiada zjazdu. Zjazd indywidualny (zlokalizowany w kilometrze 0+494.76) posiada natomiast działka sąsiednia nr (...). Dodatkowo zaznaczyć należy, że przed przystąpieniem do realizacji inwestycji inwestor wykonał zdjęcia istniejącej drogi. Zdjęcia te również potwierdzają, że zjazd na działce skarżącego nie istniał w momencie rozpoczęcia inwestycji. Nadto w aktach sprawy znajduje się mapa lotnicza działki nr (...) z roku 2006, z której wynika, że w tym czasie nie było zjazdu z działki skarżącego. Podobny stan obrazuje mapa lotnicza rejonu działki nr (...) z roku 2009.

W aktach sprawy znajduje się także potwierdzona za zgodność z oryginałem przyjęta do zasobu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzień 2 sierpnia 2010 r. mapa sytuacyjno-wysokościowa obejmująca obszar działki skarżącego. Na mapie tej nie został uwidoczniony zjazd o jakim mówi skarżący. Z mapy tej wynika natomiast, że pomiędzy działką skarżącego, a drogą gminną (tekst jedn.: działką nr....) istnieje rów odwadniający. Z mapy wynika również, że najbliższy zjazd znajduje się na sąsiedniej działce nr (...).

Wskazać należy także, że w wyniku zgłoszonego przez skarżącego zarzutu zlikwidowania zjazdu organ I instancji przeprowadził w dniu 11 lipca 2011 r. oględziny w terenie, w wyniku których ustalono, że nie istnieje zjazd z drogi gminnej na działkę nr (...). W protokole kontroli wskazano, że pomiędzy działką nr (...), a działką drogową nr (...) znajduje się w pasie drogowym rów o głębokości 0,7 m. W protokole zaznaczono także, że poza rowem, przy granicy z działką nr (...) znajduje się stare ogrodzenie w postaci dwóch murowanych słupów i podmurówki między nimi. Na podmurówce zamontowana jest metalowa siatka ogrodzeniowa wysokości 1,7 m (wraz z podmurówką). Szerokość ogrodzenia od rowu wynosi 4,92 m. Ogrodzenie usytuowane jest w odległości 3,8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej. Powyższy opis potwierdzają dołączone do protokołu zdjęcia działki.

W aktach sprawy znajduje się także protokół z oględzin przeprowadzonych na działce skarżącego w dniu 9 sierpnia 2012 r. W protokole tym podano, iż od ostatniej kontroli (przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2011 r.) stan istniejący w ternie nie uległ zmianie.

Odnosząc się do przedłożonej przez skarżącego mapy sytuacyjno-wysokościowej przyjętej do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w K. w dniu 28 lutego 2006 r. wskazać należy, że z mapy tej wynika, że działka nr (...) posiada dostęp do drogi publicznej. Powyższe nie świadczy jednak równocześnie o tym o tym, że działka ta posiada zjazd. Również z przedłożonego przez skarżącego aktu notarialnego umowy przeniesienia własności sporządzonego w dniu 20 września 2005 r. Rep. (...) wynika jedynie, że działka skarżącego od strony północno-zachodniej przylega do terenów komunikacji, a nadto, że na działce skarżącego ustanowiona została służebność. Z dokumentu tego nie wynika w żaden sposób by działka skarżącego posiadała zjazd.

W ocenie Sądu zgromadzony w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że w momencie przystąpienia przez Gminę W. do przebudowy drogi, zjazd na działce skarżącego, wbrew jego twierdzeniom, nie istniał. Wniosek taki wypływa jednoznacznie ze zgromadzonej dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowej ciągów pieszych przy przebudowywanej drodze oraz "Książki drogi" zawierającej inwentaryzację wszystkich istniejących zjazdów.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Z powyższego przepisu wynika, że zarządca drogi jest zobligowany do wykonania zjazdu tylko w przypadku gdy zjazd ten istniał przed przebudową drogi. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tu o sytuację, w której zjazd istniał nie tylko w sensie faktycznym, ale i prawnym. Aby więc można było mówić o zjeździe istniejącym musi on spełniać oba wymienione powyżej kryteria, tzn. musi on istnieć realnie, a ponadto musi być zjazdem, który został pierwotnie wybudowany w sposób legalny. Z tego względu bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy pozostaje okoliczności na którą wskazał skarżący podczas rozprawy w dniu 5 marca 2014 r., że w czasie kiedy nabył nieruchomość istniało już modułowe ogrodzenie łatwo otwieralne, a skarżący wjeżdżając na nieruchomość przejeżdżał przez murek, podkładając kliny. Według oświadczenia skarżącego wysokość murka była wtedy mniejsza, niż obecnie, po wykopaniu rowu. Skarżący zaznaczył przy tym, że nie wie, czy poprzedni właściciel nieruchomości dysponował zgodą zarządcy drogi na wykonanie zjazdu. Z powyższego wynika zatem, że skarżący nie dysponuje dokumentacją wskazującą na to, by na działce w przeszłości istniał legalnie wybudowany zjazd. Na marginesie stwierdzić należy, że powyższa argumentacja skarżącego mająca wskazywać, że posiadał on li tylko faktyczny zjazd na działkę, jest w ocenie Sądu mało przekonywująca. Trudno bowiem przyjąć, by skarżący wjeżdżając na nieruchomość przejeżdżał przez murek. Nadto zdjęcia przedmiotowej działki znajdujące się w aktach wskazują, że w miejscu gdzie miałby istnieć zjazd rośnie bujna roślinność, której wysokość wskazuje, że istnieje tam od dawna.

Podsumowując stwierdzić należy, że organy obydwu instancji w należyty sposób przeprowadziły postępowanie dowodowe i prawidłowo ustaliły stan faktyczny sprawy. Wszystkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy zostały przez organy wyjaśnione zgodnie z treścią art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. Materiał dowodowy został zgromadzony rzetelnie i został prawidłowo oceniony.

Sądowa kontrola postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją prowadzi zatem do stwierdzenia, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Wskazywany przez skarżącego zjazd nie istniał prawnie ani też faktycznie w chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy przedmiotowej drogi gminnej i pobocza utwardzonego. W tej sytuacji w świetle przywołanego art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych brak było jakichkolwiek podstaw, aby uznać żądanie skarżącego, który domaga się przywrócenia zjazdu za usprawiedliwione. Prawidłowo więc organy nadzoru budowlanego obu instancji uznały, iż na zakwestionowanym przez skarżącego odcinku przebudowanej drogi nie doszło w trakcie realizacji tej inwestycji do naruszenia prawa w tym także odstępstwa od treści zgłoszenia.

Zadaniem tych organów jest kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym zgodności wykonanych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami. Umorzenie kontrolowanego postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowego wobec stwierdzenia, że roboty budowlane objęte zgłoszeniem z dnia 29 lutego 2008 r. zostały wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego było zatem prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, Sąd działając na postawie art. 151 p.p.s.a. orzekł o oddaleniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.