Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1958209

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 stycznia 2016 r.
II SA/Kr 1627/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia 30 października 2015 r., znak: (...) w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu zamiaru wykonania budynków rekreacji postanawia: oddalić wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

T. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję, którą utrzymano w mocy decyzję Starosty (...) z dnia 27 sierpnia 2015 r., wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia zamiaru wykonania dziesięciu parterowych wolno stojących budynków rekreacji o powierzchni zabudowy każdy do 35 m 2. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący nie wskazał żadnych argumentów na poparcie tego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Należy jednak stwierdzić, że wstrzymanie wykonania może dotyczyć wyłącznie tych aktów administracyjnych, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy akt administracyjny nadaje się do tak rozumianego wykonania. Nie kwalifikują się do wykonania te spośród aktów prawnych, które dla sprowadzenia stanu prawnego lub faktycznego w nim określonego nie wymagają czynności podmiotów uprawnionych. W rzeczywistości więc problem wykonania aktu administracji dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki (por. P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz, LexisNexis. W-wa 2005, str. 295). Nie można natomiast mówić o wykonaniu, a więc także o możliwości wstrzymania wykonania decyzji w sytuacji, kiedy ma ona charakter odmowny, ponieważ akt taki nie ma przedmiotu wykonania (postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt II OZ 714/08, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 411/08).

W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji dotyczy aktu administracyjnego, którym organ administracji architektoniczno-budowlanej wniósł sprzeciw wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych. W przypadku tego trybu postępowania sprawa administracyjna jest załatwiana w drodze decyzji wyłącznie wówczas, kiedy organ sprzeciwia się zgłoszonemu zamiarowi wykonania robót budowlanych. Jeżeli natomiast inwestycja odpowiada wymogom prawa, może być realizowana na podstawie tzw. milczącej zgody organu. W tej sytuacji nie zostaje wydany żaden akt administracyjny, a inwestor, zgodnie z powołanym wyżej art. 30 ust. 5 prawa budowlanego, może przystąpić do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych.

W trybie zgłoszeniowym przyznanie inwestorowi uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych następuje w drodze milczącej zgody organu administracji, natomiast decyzja o wniesieniu sprzeciwu ani nie przyznaje uprawnień, ani nie nakłada na nikogo obowiązku. Charakter prawny takiej decyzji jest więc najbardziej zbliżony do rozstrzygnięć odmownych, np. decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę, bowiem decyzja o wniesieniu sprzeciwu od zamiaru wykonania określonych robót budowlanych oznacza, że jej adresat będzie musiał powstrzymać się od wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem.

W świetle powyższego, należało uznać, że zaskarżona decyzja ze swej istoty nie podlega wykonaniu. Skarżący nie wykazał również niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Stąd, na podstawie powołanego przepisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.