Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991480

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1617/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosław Bator Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 9 października 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.