Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991476

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1606/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak Jacek Bursa (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. nr (...) z dnia 4 października 2013 r., znak: (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.