Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976858

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 10 lutego 2016 r.
II SA/Kr 1595/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa.

Sentencja

Kraków, dnia 10 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Gminy (...) o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Gminy (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia 23 października 2015 r. znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Gmina (...), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, w złożonej skardze, domagała się również wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, wskazując iż realizacja inwestycji w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spowoduje powstanie znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków, w tym spowodowanych promieniowaniem (wiązki promieniowania będą przechodziły działki należące do okolicznych mieszkańców, na których przebywają wraz ze swoimi dziećmi oraz tereny wykorzystywane na cele rekreacyjno-sportowe), ujemne i nieodwracalne konsekwencje dla zdrowia osób przebywających w obszarze oddziaływania obiektu oraz dla środowiska (w tym obszarów uprawnych), jak i negatywnie wpłynie na korzystanie i zagospodarowanie terenów sąsiednich, których mieszkańcy z uwagi na mnogość terenów osuwiskowych zmuszeni są lokalizować zabudowę gospodarczą i mieszkaniową w bliskiej odległości od projektowanej stacji bazowej (która to z uwagi na zbyt małą odległość od miejsc dostępnych dla ludności będzie emitowała pole elektromagnetyczne niebezpieczne dla zdrowia i życia), a ponadto spowoduje konieczność przeprowadzenia długotrwałego postępowania w zakresie przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) określanej dalej p.p.s.a. - wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przepis art. 61 § 3 p.p.s.a. - musi być wykładany ścieśniająco, a zatem to na wnioskodawcy, spoczywa obowiązek wskazania i uprawdopodobnienia istnienia wymienionych przesłanek. Oprócz przywołania przesłanek znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków należy wskazać i uprawdopodobnić konkretne okoliczności jakie mogą oznaczać realizację tych przesłanek.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż okoliczności powołane przez stronę skarżącą są jedynie ogólnikowe (promieniowanie, trudności w przyszłym zagospodarowaniu działek sąsiednich i przywrócenia stanu poprzedniego), a ponadto odnoszą się do sfery będącej przedmiotem badania legalności zaskarżonej decyzji. W sprawach których przedmiotem jest wydanie pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej niejako z urzędu występuje kwestia promieniowania mogącego przechodzić przez działki należące do okolicznych mieszkańców oraz z tym powiązane ewentualne problemy zagospodarowania działek sąsiednich, co jest przedmiotem badania Sądu przy rozpoznaniu skargi i w obecnej sytuacji z racji wyznaczenia rozprawy na dzień 29 lutego 2016 r., wstrzymywanie wykonania decyzji w powiązaniu z badaniem tych kwestii byłoby przedwczesne.

Natomiast okoliczność, iż realizacja inwestycji budowlanej i następnie ewentualne przywrócenie stanu poprzedniego wiązać się będzie z pewnymi kosztami i upływem czasu, jest immanentnie związana z tego rodzaju inwestycjami i bez sprecyzowania co nie nastąpiło we wniosku w postaci szczególnych okoliczności np. wyliczonych szkód majątkowych, nie może prowadzić do uwzględnienia wniosku.

Wobec tego wniosek podlega oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.