Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892901

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 stycznia 2011 r.
II SA/Kr 1572/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 27 sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.