Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675565

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 marca 2015 r.
II SA/Kr 157/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 25 listopada 2014 r., znak (...), w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 25 listopada 2014 r., znak (...), w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 lutego 2015 r. wezwano skarżących do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 5 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone 27 lutego 2015 r.

Strona skarżąca wysłała 5 egzemplarzy skargi, podpisanych przez pełnomocnika, na adres organu administracji publicznej (k. 35 akt sądowych). Wojewoda w dniu 17 marca 2015 r. przekazał egzemplarze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (k. 33 akt sądowych).

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. -oznaczana dalej jako p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę, gdy jej braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie. Siedmiodniowy termin do usunięcia braków w niniejszej sprawie rozpoczął bieg 27 lutego 2015 r., a zatem ostatni dzień terminu wypadał 6 marca 2015 r.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym jedynie skarga oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, składany wraz ze skargą należy wnosić za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1, art. 87 § 3 p.p.s.a.). W toku postępowania pisma winny być składane bezpośrednio do sądu, względnie przesyłane za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub polskiego urzędu konsularnego, co jest równoznaczne z wniesieniem do sądu (art. 83 § 3 p.p.s.a.). Jeżeli natomiast pismo jest wnoszone za pośrednictwem innych podmiotów, o zachowaniu terminu decyduje data wniesienia pisma do sądu. W niniejszej sprawie strona winna była złożyć (bądź nadesłać za pośrednictwem operatora wyznaczonego) uzupełnienie braków skargi bezpośrednio do sądu. Uczyniła to za pośrednictwem Wojewody. Za termin uzupełnienia braków należało więc uznać dzień 17 marca 2015 r., czyli datę, w której organ administracji przekazał egzemplarze skargi do Sądu.

Braki formalne skargi nie zostały zatem uzupełnione w terminie, wobec czego Sąd odrzucił skargę, za podstawę przyjmując art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.