Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090592

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 października 2020 r.
II SA/Kr 1561/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Tadeusz Kiełkowski SWSA Jacek Bursa (spr.) SWSA Małgorzata Łoboz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 października 2020 r. sprawy ze skargi (...) spółka z o.o. w K. i K. B. na postanowienie Wojewody z dnia (...) października 2019 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 października 2019 r. znak (...) Wojewoda uchylił postanowienie Prezydenta Miasta K. z dnia 24 czerwca 2019 r., znak: (...) o odmowie wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji (...).(...) znak: (...) z 18 października 2018 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Firma A pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego: "budowa 2 budynków Jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem podziemnym. Etap I budowa budynku B z garażem podziemnym oraz instalacjami wewn: wod.-kan., wentylacji mechanicznej, gazu, c.o., elektryczną, rtv/sat, teletechnicznymi i zewn. dla obydwu budynków wod-kan, elektryczną, kanalizacji deszczowej z korytem odparowującym. Etap II budynek z garażem podziemnym oraz instalacjami wewn wod-kan., wentylacji mechanicznej, gazu, co, elektrycznymi, teletechnicznymi, rtv/sat, na dz. nr (...) Obr. (...) przy ul. (...). w K.", której treść została sprostowana postanowieniem z 26 października 2018 r. znak: (...) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Powodem tego rozstrzygnięcia było ustalenie, iż osoba, która podpisała postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).(...), znak: (...) z dnia 18.10.2018, podpisała również postanowienie wydane w I instancji w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 18 października 2019 r., nr (...).(...)/ znak: (...), pomimo że w postępowaniu wznowieniowym winna być wyłączona w świetle art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.

W tożsamych skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Firma A w K. i K. B., zarzucili, iż M. K. i P. K., czyli wnioskujący o wstrzymanie, nie mają żadnego interesu prawnego i faktycznego w sprawie budowy budynków bliźniaczych na działce nr (...) obr. (...), dla których wydano ostateczne pozwolenie na budowę tj. decyzję nr (...) znak: (...) z 18 października 2018 r., której treść została następnie sprostowana postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. znak: (...) Wg skarżących organ I instancji prawidłowo odmówił wniosku o wznowienie postępowania, ponieważ był spóźniony, a obecne postanowienie jest wadliwe ponieważ pomija ten fakt. Ponadto zdaniem skarżących dla ustalenia terminów do złożenia odwołań nie ma znaczenia podniesione w uzasadnieniu Wojewody twierdzenie, iż powinien takie postanowienie wydać inny pracownik. Nadto wniosek o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji został wniesiony w tych samych datach i także oddalenie tego wniosku przez organ I instancji było prawidłowe z powodu prekluzji.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a - "c" p.p.s.a. kontrola ta sprawowana jest w zakresie oceny zgodności zaskarżonych do sądu decyzji z obowiązującymi przepisami prawa materialnego jak i przepisów proceduralnych. W przypadku zaś nieuwzględnienia skargi, sąd w oparciu o art. 151 p.p.s.a., oddala skargę.

Sprawa została rozpoznana w postępowaniu uproszczonym, bowiem zgodnie z art. 119 pkt 3 p.p.s.a. - sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie. Do tej właśnie kategorii należy zaskarżone w niniejszej sprawie postanowienie, a zatem sprawę rozpoznano na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy.

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie jest ocena legalności postanowienia Wojewody uznającego w świetle art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. podstawę do wyłączenia od wydania postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji, osoby, która podpisała postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki tejże decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).(...), znak: (...) z dnia 18.10.2018.

Zgodnie z art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. W ocenie Sądu celem powyższej regulacji jest uniknięcie sytuacji, w której pracownik już uczestniczący w czynnościach postępowania administracyjnego i mający przez to ugruntowany pogląd na stan faktyczny sprawy (jeśli brał udział tylko w postępowaniu dowodowym), czy też ze względu na sposób jej rozstrzygnięcia (gdy wydawał decyzję z upoważnienia organu), byłby niejako determinowany przez swoje wcześniejsze doświadczenia związane z udziałem w postępowaniu. Zatem wyłączenie pracownika w sytuacji, o której mowa powyżej służy ochronie zasady bezstronności. W orzecznictwie wskazuje się, iż naruszenie tej zasady ma miejsce w sytuacji udziału tego samego pracownika w wydawaniu orzeczenia zarówno w postępowaniu pierwotnym jak i postępowaniu wznowieniowym. Obowiązek wyłączenia pracownika dotyczy tylko sytuacji, gdy decyzja, przy wydaniu której uprzednio dany pracownik uczestniczył, poddawana jest następnie kontroli - czy to w postępowaniu zwykłym (w toku instancji albo na podstawie art. 127 § 3 k.p.a.), czy nadzwyczajnym (w trybie wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji).

W kontrolowanej sprawie skoro osoba podpisująca postanowienie w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).(...), znak: (...) z dnia 18.10.2018, podpisała również postanowienie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 18 października 2019 r., nr (...).(...)/ znak: (...), pomimo że w postępowaniu wznowieniowym winna być wyłączona, organ odwoławczy miał obowiązek uchylić postanowienie pierwszoinstancyjne. Obarczone było ono zatem wadą będącą podstawą do wznowienia postępowania. Z uwagi na tę wadę zarzuty skargi odnoszące się do kwestii zachowania przez wnioskujących o wznowienie terminu, o którym mowa w art. 148 k.p.a., jak i terminu do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, nie miały znaczenia w kontrolowanej sprawie.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 151 p.p.s.a. Sąd oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.