II SA/Kr 1558/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559895

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 marca 2018 r. II SA/Kr 1558/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Łomnicka.

Sędziowie WSA: Tadeusz Kiełkowski Iwona Niżnik-Dobosz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. sprawy ze skargi S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia 22 września 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia:

I.

zawiesić z urzędu z dniem 28 lutego 2018 r. postępowanie sądowe z uwagi na śmierć skarżącego S. B.;

II.

podjąć zawieszone postępowanie z udziałem następców prawnych zmarłego - A. T. i B. B.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący S. B., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody z dnia 22 września 2017 r. (znak: (...)) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

W dniu 12 marca 2018 r., z uwagi na zbliżający się termin rozprawy wyznaczonej na dzień 15 marca 2018 r., działająca dotychczas jako pełnomocnik skarżącego - r.pr. G. K. poinformowała, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o śmierci skarżącego S. B., załączając do wiadomości skan stosownego zawiadomienia oraz skan Aktu Poświadczenia Dziedziczenia wskazujący spadkobierców zmarłego skarżącego. W treści wiadomości podano, że oryginały ww. pism zostaną tego samego dnia nadane do Sądu za pośrednictwem poczty.

Na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r., stawił się aplikant radcowski A. K., która przedłożyła do akt pełnomocnictwo główne udzielone r.pr. G. K. przez B. B. i A. T. wraz z upoważnieniem oświadczając, że skarżący S. B. zmarł w dniu 28 lutego 2018 r., zaś następcy prawni skarżącego podtrzymują wniesioną przez niego skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej jako: p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3. Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego (§ 3). Stosownie zaś do treści art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

Z oświadczenia aplikanta radcowskiego złożonego na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r. wynikało, że skarżący S. B. zmarł w dniu 28 lutego 2018 r. Okoliczność znajdowała swoje potwierdzenie także w załączonej w dniu 12 marca 2018 r. kserokopii Aktu Poświadczenia Dziedziczenia (k. 47-49 a.s.) sporządzonego przed notariuszem w dniu (...) marca 2018 r. (Rep. A Nr (...)), gdzie wskazano również, że spadek po zmarłym S. B. nabyli na podstawie ustawy A. T. oraz B. B.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na śmierć skarżącego S. B., Sąd był zobligowany do zawieszenia niniejszego postępowania z urzędu, o czym orzeczono na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w punkcie I sentencji postanowienia.

Jednocześnie wobec powzięcia przez Sąd informacji w dniu 12 marca 2018 r., potwierdzonej następnie na rozprawie w dniu 15 marca 2018 r., że spadek po zmarłym skarżącym S. B. nabyli na podstawie ustawy A. T. oraz B. B., Sąd miał obowiązek podjęcia postępowania sądowego z udziałem tych następców prawnych, o czym orzeczono na postawie art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jak w punkcie II sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.