Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991470

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1553/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski, Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2014 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 5 września 2013 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.