Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991468

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1539/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski, Jacek Bursa (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r. sprawy ze skargi M. C. i J. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 15 października 2013 r. nr (...) znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.