Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863127

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
II SA/Kr 1526/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sędziowie WSA: Mariusz Kotulski (spr.), Wojciech Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi Towarzystwa (...) w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 16 września 2002 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.