Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1976857

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 lutego 2016 r.
II SA/Kr 1504/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 sierpnia 1997 r., sygn. Kol. Odw. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: umorzyć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Niniejsza sprawa została wszczęta przed dniem 1 stycznia 2004 r., a więc przed wejściem w życie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.". Po śmierci skarżącej Z.S. w jej miejsce wstąpił do postępowania jej następca prawny A.S. a zawieszenie postępowania nastąpiło z uwagi na brak jego adresu, co uniemożliwiało nadanie skardze dalszego biegu.

Zgodnie z art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umarza zawieszone postępowanie jeżeli wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu.

Pomimo upływu trzech lat od wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie wpłynął wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, a zatem na podstawie art. 130 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.