Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897876

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 maja 2011 r.
II SA/Kr 148/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 15 grudnia 2004 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.