Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 marca 2008 r.
II SA/Kr 147/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda (spr.).

Sędziowie: WSA Barbara Pasternak A, WSA Kazimierz Bandarzewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2008 r. sprawy ze skargi W. B. na decyzję Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę

I.

uchyla zaskarżoną decyzję;

II.

zasądza od Wojewody na rzecz adwokata J. M. kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote, 80/100 w tym podatek VAT), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją Starosty M. z dnia (...).06.2005 r. NR (...), znak (...), na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016. z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.05.2005 - zatwierdzono projekt budowlany oraz udzielono J. S. i T. S. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną (bez przyłącza gazowego), na działce nr 1 w miejscowości B. oraz przyłącza energetycznego z działki nr 2 przez działki nr 3 i nr 4. W osnowie decyzji zaliczono obiekt do kategorii l, jako autora autor projektu budowlanego wskazano mgr inż. W. S., wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego uprawnienia nr (...) z dnia 10 czerwca 1963 r. wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w K. w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, wskazano na obowiązek inwestorów zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania oraz na obowiązek kierownika budowy prowadzenia dziennika budowy i umieszczenia na budowie widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wskazano też, że obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane działki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7.

W uzasadnieniu decyzji podano, że inwestycja, na którą wydaje się pozwolenie na budowę jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i wymogami ochrony środowiska. Sprawdzono zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. W trakcie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdzono kompletność projektu budowlanego, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego. Inwestor złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wyjaśniono ponadto, że w toku postępowania zastrzeżenia do sprawy wniósł W. B., nie wyrażając zgody, aby do działki nr 1 przeprowadzone były przyłącza przez działkę nr 5, której jest współwłaścicielem. W projekcie zagospodarowania działki zaprojektowano przyłącz gazowy, którego trasa przebiegała z działki nr 8 przez działkę nr 5. Po wycofaniu zgody W. B. inwestor zrezygnował z wykonywania przyłącza gazowego na etapie tego postępowania, w związku z czym zastrzeżenia wyżej wymienionego stały się bezzasadne. Projektowana inwestycja nie ogranicza w zagospodarowaniu terenu sąsiednich działek, nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższa decyzja została zaskarżona w terminie przez W. B., w drodze odwołania. Sprzeciwiając się w nim realizacji przedmiotowej inwestycji wskazywał, że wnioskodawcy podstępnie wyłudzili od niego podpisy na przekop wody i gazu - z którego potem zrezygnowali, zwożąc materiały budowlane bez jego zgody jeździli po drodze skarżącego oraz wprowadzali w błąd Urząd Gminy co do posiadania do niej prawa przez nabyciem udziału 1/8 od P. H. W. B. podnosił, że jako współwłaściel drogi nie wyraża zgody na jeżdżenie po niej ciężkim sprzętem. Wskazywał także, że inwestycja ma, być realizowana w strefie ochrony wód ujęcia w D., a projekt nie przewiduje realizacji "zbiornika ekologicznego".

Przekazując powyższe odwołanie wraz z aktami sprawy organowi drugiej instancji, Starosta M. wyjaśnił w piśmie z dnia 5 sierpnia 2005 r., że zaskarżona decyzja obejmuje pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez przyłącza gazowego i wodociągowego. Przyłącz wodociągowy nie był przedmiotem postępowania, natomiast z budowy przyłącza gazowego inwestorzy zrezygnowali w piśmie z dnia 6 czerwca 2005 r.

W toku postępowania odwoławczego, postanowieniem Wojewody (...) z dnia 10 października 2005 r. znak (...), na podstawie art. 136 k.p.a. i art. 123 k.p.a., zlecono organowi pierwszej instancji uzupełnienie akt w zakresie: jednoznacznego doprecyzowania zakresu pozwolenia na budowę oraz doprowadzenia do zgodności wniosku z zawartością projektu budowlanego i zaskarżoną decyzją; informacji o wyłączeniu produkcji rolnej działki, na której projektowany jest budynek; doprowadzenia do zgodności całego projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie doprecyzowania kolorów dachu i elewacji oraz spadku połaci dachu; uzupełnienia projektu zagospodarowania terenu o wyjaśnienie, co oznacza przerywana lina koloru brązowego oraz oznaczenie ukształtowania zieleni istniejącej i projektowanej; uzupełnienie projektu budowlanego przyłącza energetycznego oraz dokumentów świadczących o posiadaniu przez projektanta tego projektu stosownych uprawnień budowlanych i przynależności do samorządu zawodowego; oświadczenia o włączeniu do dróg lądowych; dokonania korekty sposobów włączenia projektowanych przyłączy do budynku, które są niezgodne ze stanem przedstawionym w projekcie zagospodarowania działki.

W wykonaniu powyższego organ pierwszej instancji prowadził postępowanie stwierdzając notatką urzędową fakt i zakres zmian dokonanych w pierwotnym projekcie budowlanym oraz uzupełniając akta sprawy o projekt budowlany linii napowietrzno-kablowej zasilającej budynek autorstwa mgr inż. S. J., a także inne dokumenty związane z tym projektem.

W piśmie Starosty M. z dnia (...).11.2005 r. poinformowano Wojewodę (...) dodatkowo, że zakres pozowania na budowę na obejmuje budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną, to jest:

-

zbiornik na ścieki (szambo) z przyłączem kanalizacyjnym,

-

przyłącz elektroenergetyczny kablowy i napowietrzny,

-

przyłącz wodociągowy (od studni wodomierzowej),

-

wjazd utwardzony.

Wyjaśniono także, że działka nr 1 nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

Decyzją Wojewody (...) z dnia 15 grudnia 2005 r. znak (...), po rozpatrzeniu odwołania W. B. od decyzji Starosty M. z dnia (...).06.2005 r. nr (...), znak (...), na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 81 ust. 1 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) - utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję.

Uzasadniając powyższe wskazano na datę złożenia wniosku inicjującego postępowanie oraz uwzględnianą wersję przepisów Prawa budowlanego.

Wyjaśniono dalej, że do organu drugiej instancji wraz z aktami sprawy wpłynęło odwołanie W. B., w którym podniósł głównie, że inwestorzy nie posiadają prawa do użytkowania drogi dojazdowej, inwestycja ma być realizowana w strefie ochrony wód ujęcia w D., a projekt nie przewiduje realizacji "zbiornika ekologicznego", W odwołaniu poruszono również kwestię niewyrażenia przez skarżącego zgody na realizację przyłączy wody i gazu oraz budynku.

W tym kontekście wskazano, że zgodnie z zasadą dwuinstancyjności organ odwoławczy obowiązany jest ponownie rozpoznać sprawę rozstrzygniętą decyzją organu pierwszej instancji, w związku z czym dokonano analizy przedstawionych akt. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane sprawdzono m.in. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy D. zatwierdzonego uchwałą Nr (...) Rady Miejskiej w D. z dnia (...).11.2004 r., zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami - w tym techniczno-budowlanymi, kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii oraz uzgodnień - nie stwierdzając uchybień w tym zakresie. Inwestor wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę przedłożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt budowlany. Zatwierdzony projekt budowlany jest kompletny i wykonany przez osoby legitymujące się wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. Sprawdzenie projektu budowlanego pod kątem zarzutów zawartych w odwołaniu wykazało, że projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i leży w obszarze oznaczonym symbolem MR - tereny zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem lokalizacji pojedynczych obiektów mieszkalnictwa jednorodzinnego. Lokalizacja inwestycji spełnia warunek wynikający z ustaleń powyższego planu dotyczący zakazu budowy obiektów w odległości mniejszej niż 30 m od brzegu cieku wodnego, a projekt budowlany przewiduje realizację szczelnego "zbiornika szambo" bezodpływowego na ścieki sanitarne. Inwestycja nie stanowi więc zagrożenia z punktu widzenia ochrony środowiska. W odniesieniu do kwestii dostępu do drogi publicznej ustalono, że inwestorzy legitymują się posiadaniem prawa współwłasności działki nr 5, będącej drogą dojazdową łączącą się z drogą publiczną nr 9 w B. Sprawa nierównego podziału udziałów we własności działki nr 5 nie może być przedmiotem niniejszego postępowania. Zasady wykonywania prawa współwłasności nieruchomości gruntowych uregulowane są przepisami Rozdziału IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Ze zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że zaskarżona decyzja w zakresie przedmiotowym nie obejmuje przyłącza gazowego, a realizacja przyłącza wody została dokonana we wcześniejszym okresie i projekt budowlany przewiduje jedynie podłączenie do istniejącej na działce nr 1 studzienki wodomierzowej. Nie jest więc istotnym dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie posiadanie przez inwestorów zgody W. B. na wykonanie powyższych przyłączy. Zastrzeżenia zawarte w odwołaniu dotyczące "podstępnego wyłudzenia" zgody na wykonanie przyłącza wodnego i gazowego nie mogą być przedmiotem rozważań w niniejszym postępowaniu odwoławczym. Zaznaczyć również należy, że nie można ograniczać prawa inwestorów do zabudowy działki będącej ich własnością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, poprzez uzależnienie udzielenia pozwolenia na budowę od zgody skarżącego. W związku z powyższym oraz spełnieniem przez inwestycję wymogów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, wskazanych w ustawie Prawo budowlane, nie można odmówić udzielenia pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.

Wnosząc w terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia 15 grudnia 2005 r. znak (...), W. B. powołując się na przysługujące mu prawo własności połowy drogi, w której inwestorzy nabyli od P. H. udział 1/8, sprzeciwiał się naruszaniu jego własności przez przejazd samochodów ciężarowych i maszyn dla celów przedmiotowej budowy.

Ponadto na rozprawie dnia 25 marca 2008 r. skarżący zarzucał, że uzupełnienie przez organ odwoławczy projektu budowlanego prowadziło do naruszenia zasady dwuinstancyjności.

W. B. domagał się uchylenia zaskarżonej decyzji i zasądzenia kosztów postępowania, w tym zastępstwa z urzędu, które nie zostały pokryte w całości, ani w części.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wnosił o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymując stanowisko prezentowane w zaskarżonej decyzji. Podkreślał, że zakresie kompetencji organów administracji techniczno-budowlanej nie mieści się rozstrzyganie sporów o charakterze cywilnoprawnym, zaś analiza akt zgromadzonych w przedmiotowej sprawie wykazała, że inwestorzy spełnili wszelkie wymogi określone w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego, nie zostały też naruszone warunki techniczne i normy obowiązujące w budownictwie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważy, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 - 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej, która w myśl art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed lądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- oznaczana dalej jako p.p.s.a.) odbywa się na zasadach określonych w przepisach tej ustawy. W ramach kontroli działalności administracji publicznej, przewidzianej w art. 3 p.p.s.a. sąd uprawniony jest do badania, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami oraz powołana podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.), zaś jednym ograniczeniem w tym zakresie jest zakaz przewidziany w art. 134 § 2 p.p.s.a. Orzekanie w granicach sprawy (art. 135 p.p.s.a.) oznacza sprawę będącą przedmiotem kontrolowanego postępowania administracyjnego, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność, jako pochodną określonego stosunku administracyjnoprawnego i odbywa się z uwzględnieniem ówcześnie obowiązujących przepisów prawa. W sprawie niniejszej obejmuje ona zaskarżona i poprzedzającą jej wydanie decyzję organu pierwszej instancji.

Mając na uwadze treść powołanych na wstępie orzeczeń, a także okoliczności wynikające z przedstawionych akt administracyjnych w zakresie zgromadzonego materiału oraz przebiegu postępowania skargę należy uznać za zasadną, aczkolwiek z innych niż podawane w niej przyczyny, których rozważanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy jest przedwczesne.

Matarialnoprawną podstawę orzekania w sprawie zatwierdzenia projekty budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stanowią przepisy ustawy z dnia (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm. - dalej Pb). Postępowanie w niniejszej sprawie winno być prowadzone z uwzględnieniem tej ustawy oraz innych regulacji materialnoprawnych, do których odsyłają poszczególne jej przepisy, a także w zakresie procedury - przy zastosowaniu norm zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Artykuł 35 1 Pb, że stanowi przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1)

zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; 3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7. Artykuł 34 Pb w ust. 1 - 3 przewiduje, że projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i podarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane (ust. 1); zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (ust. 2); projekt budowlany powinien zawierać: 1) zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich; 2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; 3) stosownie do potrzeb - a) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych; 4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (ust. 3). Nieobojętne dla wyznaczenia ustaleń jakie winny zostać dokonane w sprawie mającej za przedmiot zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozowania na budowę są także postanowienia zawarte w przepisach wykonawczych, które stanowiło w dacie orzekania przez organ pierwszej instancji rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), czy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Z art. 33 ust. 1 Pb wynika ponadto, że jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, które mogą funkcjonować samodzielnie sprawdzeniu podlega projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. Wymogi, jakim winien odpowiadać Stosownie do art. 33 ust. 2 pkt Pb do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to oznacza, że w toku postępowania należy ustalić również, czy inwestor wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Stosownie do art. 7 k.p.a - w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Powołany przepis formułuje naczelną zasadę; postępowania jaką jest zasada prawdy obiektywnej, której realizacja ma ścisły związek z zasadą praworządności oraz wywiera zasadniczy wpływ na ukształtowanie całego postępowania administracyjnego, obligując organ administracji publicznej do wyczerpującego zbadania okoliczności faktycznych związanych z daną sprawą, na podstawie wszelkich dostępnych dowodów. Z zasady tej wynika między innymi rozwijany w art. 77 § 1 k.p.a. obowiązek organu administracji publicznej określenia w każdej sprawie jakie dowody są konieczne do wyjaśnienie stanu faktycznego, ich poszukiwania oraz realizacji. Konsekwencją obowiązywania zasad praworządności i prawdy obiektywnej jest także regulacja zawarta w art. 107 § 1 k.p.a., ustanawiającym obok innych wymogów decyzji obowiązek organu zawarcia w niej podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego, które w myśl § 3 tego artykułu powinno w szczególności obejmować wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Odpowiednie ujawnienie procesu decyzyjnego w sferze podstawy faktycznej rozstrzygnięcia stanowi jedną z gwarancji prawidłowej realizacji zasady swobodnej oceny dowodów z art. 80 k.p.a. Obowiązkiem organu rozstrzygającego sprawę - w ramach motywowania podjętej decyzji - jest ustosunkowanie się do wszystkich zarzutów podnoszonych przez stronę w trakcie toczącego się postępowania, odzwierciedlenie tego winno znaleźć się w uzasadnieniu decyzji. Motywy zawarte w uzasadnieniu winny być odzwierciedleniem rzeczywistych racji decyzyjnych tak w zakresie faktów, jaki i stosowanych przepisów, ujawniać tok myślenia prowadzący do określonego rozstrzygnięcia. Wyżej wskazane zasady obowiązują nie tylko organ pierwszej instancji, ale także organ odwoławczy, na którym spoczywa obowiązek ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy.

Uwzględniając powyższe oraz treść decyzji Wojewody (...) z dnia 15 grudnia 2005 r. znak (...) należy wskazać, że nie odpowiada ona wymogom przewidzianym w art. 107 § 3 k.p.a. Zważyć, należy bowiem, że poza ogólnikowymi sformułowaniami, z których ma wynikać istnienie przesłanek do wydania rozstrzygnięcie zawartego w decyzji organu pierwszej instancji nie podano w nim konkretnych okoliczności, wskazujących na zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz wykazanie przez inwestorów prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. W decyzji tej nie zawarto żadnych rozważań odnoszących się do spełnienia wymogów techniczno - budowlanych dla budynku i infrastruktury technicznej, nie powołano nawet obowiązujących w tym zakresie przepisów. Nie jest też wiadomym uzyskania jakich opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń wymaga realizacja przedmiotowej inwestycji. Uzasadnienie Wojewody (...) z dnia 15 grudnia 2005 r. znak (...) nie zostało powiązane z rozstrzygnięciem zawartym w utrzymanej mocy decyzji organu pierwszej instancji przez odniesienie się do zgromadzonego materiału dowodowego oraz przedmiotu wniosku i postępowania, który jak wynika z postanowienia Wojewody (...) z dnia 10 października 2005 r. znak (...) i późniejszych pism organu pierwszej instancji był doprecyzowywany. Nie podano z jakich przyczyn oraz w jakim zakresie prowadzono postępowanie wyjaśniające w drugiej instancji, jakie są jego wyniki, jakie poczyniono w nim ustalenia oraz jaki wpływ wywiera powyższe na dopuszczalność utrzymania w mocy decyzji Starosty M. z dnia (...).06.2005 r. Nr (...), znak (...). Za utrwalony w orzecznictwie należy uznać pogląd, zgodnie z którym " organ odwoławczy jest kompetentny wyłącznie do przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego. Przeprowadzenie przez ten organ postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części naruszałoby bowiem zawartą w art. 15 k.p.a. zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, stąd wyjaśnienie powyższych kwestii ma zasadnicze znaczenie w procesie orzekania.

W świetle powyższych uwag uzasadnienie decyzji organu drugiej instancji należy uznać za pozorne, zaś taka wada uniemożliwia przeprowadzeniu kontroli prawidłowości procesu decyzyjnego leżącego u podstaw rozstrzygnięcia na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty M. z dnia (...).06.2005 r. Nr (...), znak (...).

Uzasadnienie prawne

Dodatkowo, na nieprawidłowe wykonanie przez organ drugiej instancji obowiązków wynikających z zasad określonych w 107 § 3 k.p.a. oraz w art. 7 k.p.a. i art. 77k p a które mieć istotny wpływ na wynik sprawy wskazuje szereg innych okoliczności l tak poza jakimikolwiek rozważaniami pozostała kwestia wykazania przez inwestorów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane odnoście wykonania przyłącza elektrycznego. Ze znajdującego się w aktach sprawy wypisy uproszczonego z rejestru gruntów, sporządzonego na dzień 31 marca 2005 r. między innymi dla działek nr 2 i nr 3 wynika, że stanowią one współwłasność W. P. oraz J. P. W dwóch oświadczeniach z daty 4 października 2004 r. W. P. w imieniu własnym i brata J. P. wyraził zgodę na wykonanie przyłącza elektrycznego ze słupa na działce nr 2 oraz przebieg linii napowietrznej nad tą działką oraz działką nr 3 do działki nr 10, przy czym w aktach sprawy brak powoływanego w nich upoważnienia pozwalającego na ustalenia skuteczności działania składającego oświadczenia za J. P. Zważyć należy także, że organ odwoławczy nie wyjaśnił, czy w sytuacji pozostawania działki stanowiącej drogę współwłasności wykazanie prawa do dysponowania nią na cele budowlane wymaga zgody wszystkich albo większości współwłaścicieli nieruchomości, czy też i z jakich przyczyn każdy z nich może Decydować samodzielnie w tym zakresie. Nie poddał także analizie kwestii wyłączenia działki nr 1 z produkcji rolnej. Orzekając o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty M. z dnia (...).06.2005 r. Nr (...), znak (...) organ odwoławczy nie rozważył, czy zawarte w niej rozstrzygnięcia jest adekwatne do treści wniosku oraz przedmiotu orzekania także w drugiej instancji. W tym zakresie należy podkreślić, że w żadnym fragmencie decyzji organu pierwszej instancji nie ma mowy o zatwierdzeniu projektu budowy szamba, a nie też o zatwierdzeniu projektu budowlanego dotyczącego linii napowietrzno-kablowej zasilającej budynek autorstwa mgr inż. S. J. Podkreślenia wymaga, że rozstrzygnięcie zawarte w osnowie decyzji jako jeden z najistotniejszych jej elementów musi być sformułowane precyzyjnie - tak aby nie budziło żadnych wątpliwości, nie prowadziło do możliwość dokonania odmiennej interpretacji tego rozstrzygnięcia, przesądzając jednoznacznie o istniejących uprawnieniach lub obowiązkach wynikających z wydanego aktu administracyjnego (por wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 września 1999 r., IV SA 1418/97, zam. zb LEX nr 47875 czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r. l SA/Wa 264/05 - LEX nr 189831).

W zakresie uchybień popełnionych przez organ drugiej instancji wskazać należy także, że przed wydaniem zaskarżonej decyzji wbrew wymogom z art. 10 k.p.a. strony nie zostały poinformowane o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w celu umożliwienia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Nie jest rzeczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zastępowanie organów administracji publicznej w wykonywaniu ich kompetencji orzeczniczych, przy czym wskazane wyżej uchybienia proceduralne stwarzają podstawę do uchylenia zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 "c" p.p.s.a., przy odstąpieniu dalej idącej kontroli prawidłowości zastosowania w niniejszej sprawie przepisów prawa materialnego, czy szerszego rozważania zarzutów skargi. Taka kontrola następuje dopiero po ustaleniu rzeczywistego stanu faktycznego sprawy w odniesieniu do którego mają znaleźć zastosowanie normy prawa materialnego w niewadliwie przeprowadzonym postępowaniu (por. wyrok NSA z 10 lutego 1981 r. SA 910/80, ONSA 1981, nr 1, poz. 7 oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz pod red. T. Wosia, WP Lexis Nexis W-wa 2005 str. 145 t. 14), zaś w sprawie niniejszej z uprzednio wskazanych przyczyn jest ona niemożliwa i bezprzedmiotowa.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku, zaś rzeczą organu drugiej instancji przy ponownym rozpatrzeniu odwołania będzie eliminacja wytkniętych uchybień oraz wydanie stosownego rozstrzygnięcia w niewadliwie przeprowadzonym postępowaniu, przy ujawnieniu prowadzącego do jego wydania procesu decyzyjnego, z powołaniem konkretnych okoliczności oraz pełnym wyjaśnieniem przepisów stanowiących podstawę prawną rozstrzygnięcia.

O kosztach postępowania sądowoadministracyjnego orzeczono na podstawie art. 250 oraz § 18 ust. 1 pkt 1c i § 19 - 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. z późn. zm.).