Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991453

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
II SA/Kr 1402/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska.

Sędziowie WSA: Krystyna Daniel (spr.), Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia 29 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.