Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2697493

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 lipca 2019 r.
II SA/Kr 136/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosław Bator Małgorzata Łoboz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. zażalenia Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2019 r., sygnatura akt II SA/Kr 136/19 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna postanawia: uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2019 r., wydane do sygnatury akt II SA/Kr 136/19.

Uzasadnienie faktyczne

postanowienia z dnia 4 lipca 2019 r.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. nr XXXIII/269/17 w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łużna.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt II SA/Kr 136/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę. Przesłanką odrzucenia skargi było przyjęcie, że została ona wniesiona po terminie.

Pismem z dnia 9 maja 2019 r. Prokurator Rejonowy w Gorlicach wniósł zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt II SA/Kr 136/19, zaskarżając je w całości, zarzucając naruszenie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w wersji obowiązującej w czasie uchwalenia uchwały, poprzez błędne uznanie, iż zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, w efekcie przyjęcie iż zachodzi podstawa do jej odrzucenia z uwagi na naruszenie terminu do jej zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.") jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Podstawą odrzucenia skargi w niniejszej sprawie było uznanie przez Sąd, że zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a zatem Prokurator był zobligowany do wniesienia skargi w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie uchwały. Z uwagi zaś na oczywistą treść art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (w wersji obowiązującej w czasie uchwalenia uchwały), stwierdzający, iż Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego, Sąd uznał zażalenie za oczywiście uzasadnione i zgodnie z art. 195 § 2 p.p.s.a. orzekł o uchyleniu zaskarżonego postanowienia albowiem skarga została wniesiona w terminie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.