Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 maja 2008 r.
II SA/Kr 136/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Janusz Kasprzycki (sprawozdawca).

Sentencja

Kraków, dnia 30 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "(...)" w B. na decyzję Wojewody z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2006 r. "(...)" w B., wniósł za pośrednictwem Wojewody skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Wojewody z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę ekologicznego składowiska odpadów w B.

.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe wskutek nie wykonania przez stronę skarżącą zarządzenia Sądu z dnia (...) maja 2007 r., co prowadziło do niemożności nadania sprawie dalszego biegu.

W dniu 24 grudnia 2007 r. Stowarzyszenie "(...)" w B. nadało w Urzędzie Pocztowym C. listem poleconym zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2007 r. o zawieszeniu postępowania sądowego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia (...) stycznia 2008 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania po rygorem odrzucenia zażalenia.

Ponadto odrębnym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia (...) stycznia 2008 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 61 egzemplarzy odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe zarządzenia zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 24 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył zatem, co następuje:

Postępowanie zażaleniowe toczy się dwuetapowo. W pierwszym etapie wojewódzki sąd administracyjny dokonuje kontroli zażalenia pod względem zachowania wymogów formalnych. Zażalenie bowiem musi spełniać wszelkie wymogi stawiane pismom w postępowaniu sądowym (art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwanej dalej w skrócie - p.p.s.a.)

Art. 46 p.p.s.a. określa, co takie pismo winno zawierać. Ponadto zażalenie powinno zwierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie oraz zwięzłe uzasadnienie.

Zgodnie z art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, a pismami tymi są, według § 2 tego artykułu, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej powstaje z chwilą wniesienia do sądu pisma (art. 219 p.p.s.a.). Sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.)

Wpis jest zatem elementem formalnym zażalenia od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. § 2 art. 47 p.p.s.a. stanowi, że odpisami w rozumieniu § 1 mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Liczba odpisów pisma procesowego i odpisów załączników jest więc zależna od liczby stron uczestniczących w postępowaniu. Odpisy składanego pisma procesowego winny być doręczone wszystkim pozostałym stronom (uczestnikom) postępowania.

Art. 197 § 2 p.p.s.a. stanowi, że do postępowania zażaleniowego stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Stosownie więc do treści art. 178 p.p.s.a. zażalenie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym jeżeli jest wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również, gdy strona nie uzupełniła jego braków w wyznaczonym terminie.

Skoro skarżąca nie uiściła należnego wpisu od zażalenia, a ponadto nie usunęła pozostałych jego braków w wyznaczonym terminie, zażalenie to podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3, art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.