Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 13 grudnia 2007 r.
II SA/Kr 1333/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja.

Sędziowie: NSA Andrzej Niecikowski, WSA Barbara Pasternak (spr).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2007 r. rozpoznał sprawę ze skargi "[ ) " Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w T. na decyzję Wojewody z dnia w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) skarżący- "O." Sp. z o.o. w upadłości cofnął skargę na decyzję Wojewody z dnia (...). znak (...).

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd uznał cofnięcie skargi w niniejszej sprawie za skuteczne.

Z tych względów, na podstawie przepisu art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.